Polityka prywatności


Ogólne warunki handlowe


Polityka prywatności

Oświadczenie Zebco Europe GmbH o ochronie danych osobowych

Dziękujemy za zainteresowanie naszą stroną www.browning-fishing.com i naszą firmą.

Ochrona Państwa danych osobowych w trakcie ich gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania podczas odwiedzania naszej strony internetowej jest dla nas ważna. Chcielibyśmy, abyście Państwo czuli się bezpiecznie i komfortowo podczas odwiedzania naszej strony internetowej.

Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych (zwanych dalej w skrócie "danymi"), gdy

 • odwiedzasz tę stronę,
 • odwiedzisz naszą stronę na Facebooku,
 • korzystasz z naszych usług lub chcesz to robić w przyszłości,
 • ubiegają się Państwo o pracę w naszej firmie lub
 • nawiązujesz z nami kontakt jako dostawca, usługodawca lub gość.

Dane osobowe obejmują wszystkie dane dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, tj. imię i nazwisko, adres i adres e-mail.
Będziemy przetwarzać dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi ochrony danych, w szczególności z ogólnym rozporządzeniem Unii Europejskiej o ochronie danych ("GDPR") oraz niemiecką federalną ustawą o ochronie danych (Bundesdatenschutzgesetz, "BDSG").

1. Ogólne informacje na temat przetwarzania danych

1.1 Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej

Podmiotem odpowiedzialnym zgodnie z GDPR i usługodawcą zgodnie z niemiecką ustawą o telemediach (TMG) jest:

Zebco Europe GmbH,
Elsterbogen 12-14
21255 Tostedt

Tel.: (04182) 2943-0
Fax: (04182) 2943-22

E-mail: info-de (@) zebco-europe.com

1.2 Inspektor ochrony danych

Z naszym inspektorem ochrony danych można skontaktować się za pośrednictwem poniższych danych:

Zebco Europe GmbH
Inspektor ochrony danych
Elsterbogen 12 - 14
21255 Tostedt

E-mail: datenschutz-ze@zebco-europe.com

1.3 Osoby, których to dotyczy

1.3.1 Informowanie, poprawianie, usuwanie, ograniczanie przetwarzania i przenoszenie danych

Zgodnie z GDPR, masz, między innymi, następujące prawa:

 • GDPR artykuł 15: Prawo do informacji osoby, której dane dotyczą
  Mają Państwo prawo do otrzymania od nas informacji, jakie dane osobowe przetwarzamy na Państwa temat.
 • Artykuł 16 GDPR: Prawo do korekty
  Jeśli odpowiednie dane są nieprawidłowe lub niekompletne, możesz zażądać korekty nieprawidłowych danych lub uzupełnienia niekompletnych danych.
 • Artykuł 17 GDPR: Prawo do usunięciadanych
  Zgodnie z warunkami artykułu 17 GDPR, możesz zażądać usunięcia swoich danych osobowych. Twoje prawo do usunięcia zależy między innymi od tego, czy odpowiednie dane są nadal wymagane przez nas do wypełnienia naszych zobowiązań umownych i prawnych.
 • GDPRart. 18: Prawo do ograniczenia przetwarzaniadanych
  Zgodnie z warunkami art. 18 GDPR, możesz zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.
 • GDPR art. 19: Obowiązek powiadomienia w związku z korektą lub usunięciem danych osobowych lub ograniczeniem ich przetwarzania
  W przypadku skorzystania z prawa na mocy art. 16, 17 lub 18 należy poinformować wszystkich odbiorców, którym ujawniono dane, chyba że jest to niemożliwe lub wiązałoby się z nieproporcjonalnie wysokimi kosztami. Mają Państwo prawo do uzyskania informacji o odbiorcach, jeśli sobie tego życzą.
 • Artykuł 20 GDPR: Prawo do przenoszenia danych
  Zgodnie z wymogami art. 20 GDPR, możesz uzyskać dane osobowe, które nam przekazałeś w ustrukturyzowanym, wspólnym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie lub zażądać ich przekazania innej odpowiedzialnej osobie.

1.3.2 Cofnięcie zezwoleń

Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych, mogą ją Państwo w każdej chwili odwołać. Odwołanie zgody będzie miało wpływ na dopuszczalność przetwarzania Państwa danych osobowych po złożeniu przez Państwa oświadczenia w tej sprawie. Nie ma to jednak wpływu na dopuszczalność przetwarzania danych w oparciu o inne podstawy prawne. Jeżeli Państwa zgoda stanowiła wyłączną podstawę prawną przetwarzania Państwa danych, a w szczególności nie istnieje uzasadniony interes po naszej stronie do przetwarzania danych zgodnie z art. 6 par. 1 ust. 1 lit. f GDPR, usuniemy dane natychmiast po odwołaniu Państwa zgody.

1.3.3 Sprzeciw wobec określonego przetwarzania zgodnie z art. 21 GDPR

Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych opiera się na wyważeniu interesów (art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. e lub f GDPR), mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych z przyczyn wynikających z Państwa szczególnej sytuacji. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy przetwarzanie nie jest konieczne do wykonania umowy z Państwem, jak określono poniżej. Wnosząc taki sprzeciw, prosimy o wskazanie podstaw, dla których nie powinniśmy przetwarzać Państwa danych w dotychczasowy sposób. Jeżeli Państwa sprzeciw jest uzasadniony, zbadamy sytuację i albo zaprzestaniemy przetwarzania danych lub dostosujemy je, albo wskażemy Państwu nasze obowiązkowe uzasadnione podstawy, dla których będziemy kontynuować przetwarzanie.

1.3.3 Prawo do złożenia skargi do organu regulacyjnego

Mają Państwo prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, jeśli uważają Państwo, że Państwa dane nie były przetwarzane zgodnie z prawem. Adres naszego właściwego organu regulacyjnego to: Die Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen, Prinzenstraße 5, 30159 Hannover, Niemcy.

1.4 Odbiorcy

Na Państwa życzenie, lub gdy jest to konieczne do realizacji innej umowy z Państwem, lub gdy mamy uzasadniony interes w przekazywaniu danych, przekazujemy Państwa dane osobowe osobom trzecim.
Do przetwarzania Państwa danych korzystamy czasami z usług zewnętrznych usługodawców. Zostali oni przez nas starannie wybrani i poinstruowani, są związani naszymi instrukcjami i regularnie kontrolowani.
Odbiorcy mogą należeć do następujących kategorii: Dostawcy usług IT, dostawcy usług płatniczych, sądy, urzędy skarbowe, prawnicy, doradcy podatkowi, audytorzy, dostawcy usług bankowych, dostawcy usług w naszej administracji finansowej, kurierzy, drukarnie, dostawcy usług kopertowania, dostawcy usług pocztowych, sklepy z listami.
Jeżeli z mocy prawa (np. w związku z żądaniem udzielenia informacji) jesteśmy zobowiązani do ujawnienia danych organom ścigania lub odpowiedzialnym władzom w ramach postępowania sądowego, przekazujemy Państwa dane organom, które tego zażądały.

1.5 Przekazywanie do państw trzecich

Istnieje możliwość, że dzięki współpracy w zakresie podziału pracy, np. w obszarze dostawców usług IT, w szczególności w odniesieniu do usług w zakresie serwisowania, konserwacji i zabezpieczania systemów IT, Państwa dane osobowe zostaną udostępnione personelowi dostawcy usług w kraju spoza Unii Europejskiej. Jeżeli kraj ten nie posiada standardu ochrony danych porównywalnego ze standardem Unii Europejskiej, a tym samym nie istnieje dla niego uchwała Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony, będziemy chronić Państwa prawne interesy w zakresie ochrony danych poprzez zawarcie standardowych unijnych klauzul ochrony danych, które zostały uchwalone przez Komisję Europejską i uzgodnione z odbiorcą, lub poprzez inne odpowiednie środki. Kopię standardowych klauzul UE dotyczących ochrony danych osobowych oraz innych gwarancji można uzyskać od nas za pośrednictwem danych kontaktowych podanych w punkcie 1.1.
Nie przewiduje się przekazywania Państwa danych osobowych do innych krajów Unii Europejskiej - z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszej deklaracji o ochronie danych osobowych. Nie jest to jednak wykluczone, o ile jest to zgodne z prawem.

1.6 Czas składowania

Usuwamy Państwa dane osobowe, gdy cel ich przechowywania nie ma już zastosowania.

Możemy przechowywać Państwa dane poza tym punktem, jeśli jest to przewidziane przez prawodawców europejskich lub krajowych w dyrektywach unijnych, ustawach krajowych lub innych regulacjach, którym podlegamy. Wyjątki od zasady usuwania danych po osiągnięciu celu mogą wynikać np. z przepisów GDPR i przepisów niemieckiego prawa federalnego, w szczególności federalnej ustawy o ochronie danych. Dane nie zostaną również usunięte, na przykład, gdy istnieją zobowiązania do przechowywania danych wynikające z prawa handlowego lub prawa podatkowego.
Dłuższe przechowywanie danych może być również konieczne w pojedynczych przypadkach, ze względu na dochodzenie lub potencjalne dochodzenie roszczeń wobec nas w związku z umową lub działaniami przedumownymi.

1.7 Obowiązek przekazywania danych osobowych

You are neither legally nor contractually obliged to provide us with personal data. However, if you wish to enter into a contract with us, particularly contracts for the delivery of goods, the provision of providing data by you is normally essential. If you do not wish to provide personal data in a particular instance, it may not be possible for you toenter into a contract with us.
The same applies if you wish to use services on our website, such as our contact form or customer account.

1.8 Bezpieczeństwo

Staramy się przechowywać Państwa dane osobowe za pomocą wszelkich dostępnych środków technicznych i organizacyjnych w taki sposób, aby nie były one dostępne dla osób trzecich. W przypadku komunikacji za pomocą poczty elektronicznej nie możemy zagwarantować pełnego bezpieczeństwa danych. Dlatego w przypadku przekazywania poufnych informacji zalecamy korzystanie z poczty.
Aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi osób trzecich do Państwa danych osobowych, w szczególności danych finansowych, proces zamawiania jest szyfrowany za pomocą technologii SSL.

1.9 Cele, podstawy prawne i kryteria dotyczące okresu przechowywania poszczególnych czynności przetwarzania danych

Informujemy Państwa o celach, podstawach prawnych i kryteriach dotyczących czasu przechowywania poszczególnych czynności przetwarzania danych w:

 • Sekcja 2: Przetwarzanie danych podczas odwiedzania naszej strony internetowej,
 • Sekcja 3: Przetwarzanie danych podczas odwiedzania naszej strony na Facebooku,
 • Sekcja 4: Przetwarzanie danych podczas korzystania z naszych usług,
 • Sekcja 5: Przetwarzanie danych w odniesieniu do wniosków i
 • Sekcja 6: Przetwarzanie danych w odniesieniu do dostawców, usługodawców i gości.

2. Przetwarzanie danych podczas odwiedzania naszej strony internetowej

2.1 Przetwarzanie danych przekazywanych w tle

Rodzaj i zakres przetwarzania Państwa danych osobowych różni się w zależności od tego, czy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową tylko w celu przeglądania informacji, czy też w celu skorzystania z oferowanych przez nas usług (np. nasz formularz kontaktowy, sklep internetowy) na naszej stronie internetowej.

Jeśli odwiedzają Państwo naszą stronę internetową wyłącznie w celach informacyjnych, tzn. nie rejestrują się Państwo ani nie przekazują nam informacji w inny sposób, zbieramy następujące dane i zapisujemy je w plikach logowania naszego systemu. Obejmuje to następujące dane:

 • Adres IP
 • Data i godzina złożenia wniosku
 • Różnica czasu w stosunku do Greenwich Mean Time (GMT)
 • Treść wniosku (konkretna strona)
 • Status dostępu / kod statusu HTTP
 • Ilość przekazywanych danych
 • Strona internetowa, z której pochodzi zapytanie
 • System operacyjny i jego interfejs
 • Przeglądarka, język i wersja oprogramowania przeglądarki

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych (adres IP) jest art. 6 par. 1 ust. 1 lit. f GDPR. Przetwarzanie danych osobowych pomaga nam wyświetlić naszą stronę internetową dla Ciebie i zagwarantować stabilność i bezpieczeństwo tej strony internetowej. Obejmuje to również nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu tych danych.

Anonimowe dane w plikach dziennika są przechowywane oddzielnie od wszystkich danych osobowych podawanych przez użytkownika. Te anonimowo zebrane dane i informacje będą przez nas oceniane zarówno statystycznie, jak i w celu zwiększenia ochrony danych i bezpieczeństwa danych, aby ostatecznie zapewnić optymalny poziom ochrony przetwarzanych przez nas danych osobowych.

2.2 Ciasteczka

Oprócz wyżej wymienionych danych, podczas korzystania z naszej strony internetowej na Państwa komputerze zapisywane są również pliki cookie. Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na Państwa dysku twardym i przypisane do używanej przez Państwa przeglądarki, które wysyłają określone informacje do podmiotu ustawiającego cookie (w tym przypadku do nas). Pliki cookie nie mogą uruchamiać programów ani przenosić wirusów na Państwa komputer. Mają one na celu uczynienie naszej oferty online bardziej przyjazną dla użytkownika i skuteczną. Używamy plików cookie, abyśmy mogli zidentyfikować Cię podczas kolejnych wizyt, jeśli posiadasz u nas konto klienta lub korzystasz z systemu koszyka zakupów.

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje następujące rodzaje plików cookie, których zakres i funkcje wyjaśnione są poniżej: przejściowe pliki cookie i trwałe pliki cookie.

Przejściowe pliki cookie są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki. Należą do nich w szczególności pliki cookie sesji. Zapisują one identyfikator sesji, który umożliwia przyporządkowanie różnych żądań z przeglądarki do wspólnej sesji. Pozwala to na rozpoznanie Państwa komputera przy ponownym odwiedzeniu naszej strony internetowej. Pliki cookie sesji są usuwane po wylogowaniu lub zamknięciu przeglądarki.
Trwałe pliki cookie są automatycznie usuwane po upływie określonego czasu, który różni się w zależności od pliku cookie.

W każdej chwili można również usunąć pliki cookie w ustawieniach bezpieczeństwa przeglądarki. Mogą Państwo skonfigurować ustawienia swojej przeglądarki zgodnie z własnymi życzeniami i na przykład odrzucić akceptację plików cookie osób trzecich lub wszystkich plików cookie. Informujemy, że może to oznaczać, że nie będą Państwo mogli korzystać z wszystkich funkcji na tej stronie.

2.3 Portal B2B

Jeśli jesteś klientem biznesowym (sprzedawcą detalicznym), portal B2B na naszej stronie internetowej www.zebco-europe.com jest do Twojej dyspozycji.

2.3.1 Jeśli chcą Państwo złożyć zamówienie za pośrednictwem naszego portalu B2B, podanie przez Państwa danych, które są nam niezbędne do realizacji zamówienia, jest niezbędne do zawarcia umowy. Informacje obowiązkowe do realizacji zamówienia, w szczególności nazwisko, adres i dane dotyczące płatności, są wyraźnie oznaczone, podczas gdy inne dane są dobrowolne. Podane przez Ciebie informacje przetwarzamy w celu realizacji zamówienia. Możemy również przekazać Państwa dane dotyczące płatności do naszego głównego banku. Podstawą prawną do tego jest art. 6 par. 1 ust. 1 lit. b GDPR.
.

2.3.1 Jeśli chcesz uzyskać dostęp do naszego portalu B2B, podanie przez Ciebie danych, których potrzebujemy do realizacji Twojego zamówienia, jest niezbędne do zawarcia umowy. Informacje obowiązkowe do realizacji zamówienia, w szczególności nazwisko, adres i dane dotyczące płatności, są wyraźnie oznaczone, podczas gdy inne dane są dobrowolne. Podane przez Ciebie informacje przetwarzamy w celu realizacji zamówienia. Możemy również przekazać Państwa dane dotyczące płatności do naszego głównego banku. Podstawą prawną do tego jest art. 6 par. 1 ust. 1 lit. b GDPR.

2.3.3 Przechowujemy Państwa dane zgodnie z punktem 1.6. Zgodnie z przepisami prawa podatkowego i handlowego jesteśmy zobowiązani do przechowywania Państwa danych adresowych, danych dotyczących płatności i zamówienia przez okres dziesięciu lat.

2.4 Formularz kontaktowy, kontakt mailowy, telefoniczny

Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy, za pomocą którego można się z nami skontaktować drogą elektroniczną. Jeśli skorzystają Państwo z tej możliwości, dane wprowadzone do formularza zostaną nam przekazane i zapisane. Dane te obejmują Państwa imię, nazwisko i adres e-mail. W momencie wysyłania wiadomości zapisywany jest również Państwa adres IP oraz data i godzina wysłania.
Alternatywnie mogą Państwo skontaktować się z nami za pośrednictwem podanego adresu e-mail lub numeru telefonu. W tym przypadku zapisywane są Państwa dane osobowe przekazane za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Podstawą prawną do przetwarzania danych przekazywanych podczas wysyłania wiadomości e-mail lub podczas rozmowy telefonicznej jest art. 6 par. 1 ust. 1 lit. f GDPR. Jeśli celem kontaktu e-mailowego lub rozmowy telefonicznej jest zawarcie umowy, dodatkową podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b GDPR. 1 ust. 1 lit. b GDPR.

Państwa dane osobowe z formularza kontaktowego oraz ewentualnie z Państwa e-maila / rozmowy telefonicznej będą przez nas wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji przedmiotu Państwa kontaktu. Gdy nawiązują Państwo z nami kontakt (poprzez e-mail, telefon lub formularz kontaktowy), stanowi to również niezbędny, uzasadniony interes w przetwarzaniu Państwa danych. Pozostałe dane osobowe przetwarzane podczas przesyłania danych służą nam do zapobiegania nadużyciom w formularzach kontaktowych oraz do zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych.

2.5 Biuletyn informacyjny

When you subscribe to our newsletter, we use your e-mail address to provide you with additional information regarding products and services that may be of interest to you. After registration, we will send a confirmation link to the e-mail address you have provided. You will only receive our newsletter after clicking on this confirmation link. If you do not click on the confirmation link, your registration will be discarded and your data deleted.

Data processing for the purpose of sending the newsletter is based on your consent in accordance with article 6 para. 1 lit. a GDPR. You can revoke this consent at any time with future effect by clicking on the “unsubscribe” link in a newsletter.

2.6 Tackle-Box

To be able to write product ratings and reviews, you need to log in and register with us once on the site. You can choose the name with which you want to publish something. After registration, we will send a confirmation link to the e-mail address you have provided. You will have to click on this confirmation link to be able to write product ratings and reviews. If you do not click on the confirmation link, your registration will be discarded and your data deleted.

Data processing for the purpose of writing ratings and reviews is based on your consent in accordance with Article 6 para. 1 lit. a GDPR. You can revoke this consent at any time with future effect by sending us an e-mail to info-de@zebco-europe.com. Your Tackle-Box account will then be deleted with all your data and reviews.

2.7 Google Analytics and other web services

Ta strona korzysta z Google Analytics i innych usług internetowych. Szczegóły na ten temat można znaleźć w sekcji 7.

3: Przetwarzanie danych podczas odwiedzania naszej obecności online w sieciach i platformach społecznościowych

Jesteśmy obecni w sieciach i platformach społecznościowych, aby komunikować się z Państwem i przekazywać informacje o naszych usługach. Podczas odwiedzania każdej sieci i platformy obowiązują warunki użytkowania i wytyczne dotyczące przetwarzania danych danego operatora.
O ile w naszej polityce prywatności nie wskazano inaczej, przetwarzamy dane użytkowników, jeśli komunikują się oni z nami w sieciach i platformach społecznościowych (np. zamieszczając komentarze na naszych profilach online lub wysyłając nam wiadomości).
W przypadku korzystania z określonej platformy online obowiązują przepisy danej platformy online, a nie niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych.

4: Przetwarzanie danych podczas korzystania przez Państwa z naszych usług

Cele przetwarzania danych
Gdy kontaktujesz się z nami, ponieważ złożyłeś zamówienie lub chcesz złożyć zamówienie, Twoje dane osobowe przekazane wraz z zamówieniem zostaną przez nas zapisane. Przetwarzamy dane osobowe, które są niezbędne do nawiązania i realizacji stosunku umownego. Dotyczy to w szczególności Państwa imienia, nazwiska, danych kontaktowych oraz innych danych niezbędnych do realizacji zamówienia w zależności od charakteru i zakresu zamówienia, które zostało lub ma zostać złożone.

W przypadku, gdy Państwa dane osobowe zostaną nam przekazane w związku z istniejącym lub przyszłym zamówieniem złożonym przez osoby trzecie, dane te będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia.

Podstawy prawne
Podstawą prawną do przetwarzania danych jest art. 6 par. 1 ust. 1 lit. b GDPR, o ile są Państwo naszymi klientami lub przekazują nam Państwo swoje dane osobowe w celu nawiązania przyszłych relacji z klientami. Dane te będą przetwarzane w celu realizacji umowy lub ponieważ jest to konieczne do realizacji środków przedumownych.

Jeśli Państwa dane osobowe są nam przekazywane w związku z istniejącym lub przyszłym zamówieniem przez osoby trzecie, podstawą prawną przetwarzania danych jest również art. 6 par. 1 ust. 1 lit. b GDPR, tj. stosunek umowny między nami a osobą trzecią.

Kryteria dotyczące czasu przechowywania danych
Przechowujemy Państwa dane do momentu zakończenia umowy lub do momentu powstania obowiązku przechowywania (np. zgodnie z prawem handlowym i podatkowym).

Zastosowanie mają również informacje zawarte w pkt 1.6.

5: Przetwarzanie danych w odniesieniu do wniosków

Cele przetwarzania danych
Twoje dane osobowe będą przez nas gromadzone i przetwarzane w celu podjęcia decyzji o nawiązaniu stosunku umownego, o który się ubiegasz (stosunek pracy, stosunek szkoleniowy, staż lub inny stosunek).

Podstawy prawne
Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 par. 1 ust. 1 lit. b GDPR w połączeniu z § 26 federalnej ustawy o ochronie danych osobowych. O ile stosunek umowny, o który się Państwo ubiegają, nie jest stosunkiem pracy w rozumieniu § 26 ust. 8 federalnej ustawy o ochronie danych (tj. w szczególności nie jest to stosunek pracy lub zatrudnienie w celu kształcenia zawodowego), zastosowanie ma podstawa prawna z art. 6 ust. 1 ust. 1 lit. b GDPR ma zastosowanie. Państwa dane osobowe będą również przetwarzane na podstawie innych przepisów prawa pracy, prawa kształcenia zawodowego i prawa socjalnego. Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych jest konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlegamy, podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 ust. 1 lit. c GDPR.

Kryteria dotyczące okresu przechowywania
Dane osobowe przetwarzane w celu podjęcia decyzji o nawiązaniu stosunku umownego będą przez nas zawsze usuwane, jeżeli przetwarzanie nie będzie już konieczne do podjęcia decyzji o nawiązaniu stosunku umownego. W związku z tym czas przechowywania danych zależy od czasu trwania procesu decyzyjnego.

Jeśli prześlesz nam podanie o charakterze spekulatywnym, tzn. takie, które nie odnosi się do konkretnego, ogłoszonego przez nas stanowiska, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe również w celu podjęcia decyzji o nawiązaniu stosunku umownego. Powyższe wyjaśnienie obowiązuje odpowiednio, tzn. usuniemy Państwa dane zawsze wtedy, gdy naszym zdaniem nie będzie można już przewidzieć, że Państwa dane osobowe mogą zostać wykorzystane do podjęcia decyzji o nawiązaniu stosunku umownego.

W pojedynczych przypadkach okres przechowywania danych może wykraczać poza decyzję o nawiązaniu stosunku umownego. Dzieje się tak na przykład wtedy, gdy istnieją przesłanki, że zamierzają Państwo dochodzić roszczeń wobec nas. Dane będą wówczas przechowywane tak długo, jak długo będzie to konieczne do dochodzenia, wykonywania lub obrony naszych praw ustawowych. Okresy zgodnie z niemiecką ogólną ustawą o równym traktowaniu (Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz, § 15 par. 4 ust. 1 i ustawy o niemieckim sądzie pracy (§ 61 b), jak również ustawowe okresy przedawnienia i ustawowe okresy przechowywania danych mogą być wliczane do kryteriów czasu przechowywania danych.

Zastosowanie mają również informacje zawarte w pkt 1.6.

6: Przetwarzanie danych w odniesieniu do dostawców, usługodawców i gości

Cele przetwarzania danych
Gdy kontaktują się Państwo z nami w celu zainicjowania, zawarcia lub realizacji umowy, przetwarzamy przekazane nam dane osobowe w celu podjęcia decyzji, czy chcemy zawrzeć z Państwem taką umowę, ewentualnie w celu zawarcia i realizacji takiej umowy. To samo dotyczy sytuacji, w której również sami nawiązujemy z Państwem kontakt w celu zainicjowania, zawarcia lub wykonania umowy, ponieważ chcielibyśmy skorzystać z Państwa usług jako dostawcy lub usługodawcy.

W przypadku, gdy odwiedzają Państwo nasz obiekt, w tym teren zewnętrzny, i przekazują dane osobowe, np. podając swoje imię i nazwisko naszemu personelowi na recepcji, Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonywania naszych praw własności. Chcielibyśmy kontrolować, kto wchodzi na teren naszych obiektów i terenów zewnętrznych, aby zapobiec dostępowi osób nieupoważnionych.

Podstawy prawne
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych, które przekazują nam Państwo w celu zawarcia z nami umowy, zainicjowania umowy z nami lub wykonania umowy z nami, jest art. 6 par. 1, klauzula 1 lit. b GDPR.

Podstawą prawną do przetwarzania danych jest również art. 6 par. 1 ust. 1 lit. b GDPR, jeśli przechowujemy Państwa dane osobowe niezbędne do nawiązania kontaktu po zakończeniu konkretnej umowy. Mamy uzasadniony interes w tym, aby móc polegać na sprawdzonych dostawcach i usługodawcach.

Gdy wchodzisz do naszych pomieszczeń lub na teren zewnętrzny jako gość pieszo lub pojazdem, podstawą prawną do przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 par. 1, klauzula 1 lit. f GDPR. Mamy uzasadniony interes w kontrolowaniu, kto wchodzi do naszych obiektów, w tym na teren zewnętrzny, pieszo lub pojazdem, aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi.

Kryteria dotyczące okresu przechowywania
Dane osobowe przetwarzane w celu podjęcia decyzji o nawiązaniu stosunku umownego będą przez nas zawsze usuwane, jeżeli przetwarzanie nie będzie już konieczne do podjęcia decyzji o nawiązaniu stosunku umownego. W związku z tym czas przechowywania danych zależy od czasu trwania procesu decyzyjnego. Jeżeli zawarliśmy umowę, przechowujemy Państwa dane osobowe do czasu całkowitego wykonania lub zakończenia umowy oraz przez okres obowiązywania ustawowych wymogów dotyczących przechowywania.

W poszczególnych przypadkach może obowiązywać okres przechowywania, który wykracza poza decyzję o nawiązaniu stosunku umownego lub po zawarciu takiej umowy wykracza poza jej wykonanie lub rozwiązanie, jeśli istnieją przesłanki, że zamierzają Państwo dochodzić roszczeń wobec nas. To samo dotyczy sytuacji, w której zamierzamy dochodzić roszczeń wobec Państwa. Dane będą wówczas przechowywane tak długo, jak długo będziemy musieli przetwarzać Państwa dane osobowe w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony naszych praw. Ustawowe okresy przedawnienia mogą być wówczas wliczane do kryteriów dotyczących czasu przechowywania.

Jeśli jesteś dostawcą lub usługodawcą, z którym wielokrotnie współpracujemy, będziemy przechowywać Twoje dane osobowe niezbędne do ponownego nawiązania kontaktu po zakończeniu konkretnej umowy do momentu, w którym nie będziemy korzystać z Twoich usług.

Jeżeli przekazali nam Państwo swoje dane osobowe jako odwiedzający, to po zakończeniu wizyty Państwa dane osobowe zostaną zawsze usunięte, chyba że wyraźnie zażądali Państwo od nas zachowania swoich danych osobowych, np. w celu uzyskania od nas informacji. W takich przypadkach może nastąpić również dłuższy okres przechowywania danych, jeżeli w danym przypadku istnieją przesłanki, że zamierzają Państwo dochodzić roszczeń wobec nas lub my rozważamy dochodzenie roszczeń wobec Państwa. Dane będą wówczas przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do dochodzenia, wykonywania lub obrony naszych praw, plus czas trwania obowiązujących ustawowych okresów przechowywania.

Zastosowanie mają również informacje zawarte w pkt 1.6.

7.1 Google Analytics

If you have given your consent, this website will use Google Analytics 4, a web analytics service provided by Google LLC.

Responsible body
for users in the EU/EEA and Switzerland: Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland (“Google”).

Scope of processing
Google Analytics uses cookies that enable an analysis of how you use our web pages. The information generated via these cookies about your use of the website is passed on to a Google server in the USA, where it is stored.

We use the User ID function. The User ID allows us to assign a unique, persistent ID to one or more sessions (and the activities within those sessions) and to analyse user behaviour across devices.

We use Google Signals. This allows Google Analytics to collect additional information about users who have activated personalised ads (interests and demographics) and it allows ads to be delivered to these users in cross-device remarketing campaigns.

In Google Analytics 4, the anonymisation of IP addresses is activated by default. Due to IP anonymisation, your IP address will be masked by Google within EU member states or in other signatory states of the Agreement on the European Economic Area. Only in exceptional cases will the full IP address be transmitted to a Google server in the USA and masked there. According to Google, the IP address forwarded from your browser as part of the Google Analytics service will not be combined with other data by Google.
During your visit to the website, your user behaviour will be recorded in the form of “events”. Events can be:

 • Page impressions
 • First visit to the website
 • Start of the session
 • Your “click path”, i.e. your interaction with the website
 • Scrolls (whenever a user scrolls to the end of the page (90%))
 • Clicks on external links
 • Internal queries
 • Interaction with videos
 • File downloads
 • Ads viewed / clicked
 • Language setting

Additionally recorded data:

 • Your approximate location (region)
 • Your IP address (in truncated form)
 • Technical information about your browser and the end devices you use (e.g. language setting, screen resolution)
 • Your Internet provider
 • The referrer URL (via which website / advertising medium you came to this website)

Purposes of data processing
On behalf of the operator of this website, Google will use this information to evaluate your use of the website and create reports on your activities on the website. The reports provided by Google Analytics are used to analyse the performance of our website and the success of our marketing campaigns.

Recipients
Recipients of the data are / could be

 • Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (as processor according to article 28 GDPR)
 • Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA
 • Alphabet Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA

It cannot be ruled out that US authorities will access the data stored by Google.

Third country transfer
Insofar as data is processed outside the EU/EEA and there is no level of data protection corresponding to the European standard, we have concluded EU standard contractual clauses with the service provider in order to establish an appropriate level of data protection. The parent company of Google Ireland, Google LLC, is based in California, USA. A transmission of data to the USA and access by US authorities to the data stored by Google cannot be ruled out. The USA is currently considered a third country from a data protection perspective. You do not have the same rights there as within the EU/EEA. You may not be entitled to legal remedies against access by authorities.

Storage period
The data sent by us and linked to cookies is automatically deleted after 14 months. The deletion of data whose retention period has been reached takes place automatically once a month.

Legal basis
The legal basis for this data processing is your consent in accordance with article 6 para. 1 clause 1 lit. a GDPR.

Revocation
You can revoke your consent at any time with future effect by calling up the cookie settings [https://browning-fishing.com/#consent-change] and changing your selection there. The lawfulness of the processing carried out on the basis of the consent until revocation shall remain unaffected.

You can also prevent the storage of cookies from the outset by setting your browser software accordingly. However, if you configure your browser to reject all cookies, you may experience limited functionality on this and other websites. Furthermore, you can prevent Google from collecting and processing the data created by the cookie which relates to your use of the website (including your IP address) in the following ways:

a. by not giving your consent to setting the cookie or
b. by downloading and installing the browser add-on to deactivate Google Analytics HERE.

Further information on the terms of use of Google Analytics and on data protection at Google can be found at https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/de/ and at https://policies.google.com/?hl=de.

7.2. YouTube

If you have given your consent, this website will use YouTube, a video portal run by an affiliate of Google LLC.

Zebco has no influence on the nature and scope of the data processed by Google. Please note that your use of the YouTube functionalities offered on our pages is at your sole responsibility. Please note the following information.

Responsible body
for users in the EU/EEA and Switzerland: Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland (“Google”).

Scope of processing
When you have given consent, the cookies listed will be set to enable you to play the YouTube video.

During playback, YouTube may collect additional information such as the duration of playback and interruptions during playback, as well as technical information such as browser type and screen resolution.

If you are logged in with a YouTube or Google account, the information may be linked to your YouTube or Google account and stored there.

Zebco has no influence on the data transmission and processing, examples of which are described here.

Purposes of data processing
YouTube allows content published on youtube.com to be embedded directly into websites. The cookies are used by YouTube/Google to collect visited websites and detailed statistics about user behaviour. This data may be linked to the data of users registered on youtube.com and google.com.

Recipients
Recipients of the data are / could be

 • Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (as processor according to article 28 GDPR)
 • Other Google companies and partners

It cannot be ruled out that US authorities will access the data stored by Google.

Third country transfer
In some cases, information is transmitted to the parent company Google Inc. based in the USA, to other Google companies and to external partners of Google, each of which may be located outside the European Union. Google uses standard contractual clauses approved by the European Commission for this purpose and relies on adequacy decisions issued by the European Commission regarding specific countries.

Storage period
YouTube/Google stores the collected data for different periods of time. You may delete certain data at any time, whereas other data is automatically deleted after a limited period of time or can be stored by Google for a longer period of time.

Legal basis
The legal basis for this data processing is your consent in accordance with article 6 para. 1 clause 1 lit. a GDPR.

Revocation
You can revoke your consent to the cookies set by us at any time with future effect by calling up the cookie settings [https://browning-fishing.com/#consent-change] and changing your selection there. The lawfulness of the processing carried out on the basis of the consent until revocation shall remain unaffected.

You can also prevent the storage of cookies from the outset by setting your browser software accordingly. However, if you configure your browser to reject all cookies, you may experience limited functionality on this and other websites.

For more information on the terms of use and data protection at YouTube/Google, please go to https://policies.google.com/?hl=de.

Information about our YouTube channel

1. Data processed by YouTube

The German Federal Network Agency (Bundesnetzagentur) uses a YouTube channel owned by Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland.

Please note that your use of the YouTube channel offered here and its functions is at your sole responsibility. This applies in particular to the use of the “Discussion” function.

Information on which data is processed by Google and for which purposes can be found in Google’s privacy policy:

https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de#infocollect

The German Federal Network Agency has no influence on the nature and scope of the data processed by Google, the way in which it is processed and used, or the transfer of this data to third parties, nor does it have any effective means of control in this respect.

By using Google, your personal information will be collected, transferred, stored, disclosed and used by Google and transferred to, stored and used in the United States, Ireland and any other country in which Google does business, regardless of your country of residence. Data will be transferred to Google-affiliated companies as well as other trusted companies or persons who process it on behalf of Google.

Google processes your voluntarily entered data such as name and user name, e-mail address and telephone number. Google also processes the content that you create, upload or receive from others when using the services. This includes, for example, photos and videos you save, documents and spreadsheets you create, and comments you write on YouTube videos.

On the other hand, Google also evaluates the content you share to determine what topics you are interested in, stores and processes confidential messages you send directly to other users, and can determine your location using GPS data, wireless network information or your IP address in order to send you advertising or other content.

Google may use analysis tools such as Google Analytics for evaluation purposes. The German Federal Network Agency has no influence on the use of such tools by Google and has not been informed of any such potential use. If tools of this kind are used by Google for the German Federal Network Agency’s YouTube channel, the German Federal Network Agency has neither commissioned this nor otherwise supported it in any way, nor is the data obtained during the analysis made available to it. Only certain subscribers’ profiles can be viewed by the German Federal Network Agency via their account. Moreover, the German Federal Network Agency has no possibility to prevent or stop the use of such tools on its YouTube channel.

Finally, Google also receives information when you view content, for example, even if you have not created an account. This so-called “log data” may include your IP address, browser type, operating system, information about the website you previously visited and the pages you viewed, your location, your mobile service provider, the device you are using (including device ID and application ID), the search terms you used and cookie information.

There are options to restrict the processing of your data in the general settings of your Google account. In addition to these tools, Google also offers specific privacy settings on YouTube. More information can be found in the Google Product Privacy Guide:

https://policies.google.com/technologies/product-privacy?hl=de&gl=en

You can find more information on these points in Google’s Privacy Policy under “Your Privacy Controls”:

https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=en#infochoices

Furthermore, you have the option of requesting information via the Google data protection form:

https://support.google.com/policies/troubleshooter/7575787?visit_id=6370545323842 99914-2421490167&hl=de&rd=2

2. Data processed by the German Federal Network Agency

The German Federal Network Agency also processes your data when you communicate with us via YouTube.

Processing is carried out for the purposes of the German Federal Network Agency’s public relations work in connection with the tasks assigned to it by law (article 6 e para. 1 lit. e GDPR in conjunction with the relevant sectoral law).

The recipient of the data is initially Google, where it may be passed on to third parties for their own purposes and under the responsibility of Goggle. Furthermore, the recipient of publications is the public, i.e. potentially everyone.

The German Federal Network Agency itself does not collect any data via its YouTube channel. Likewise, the IP addresses of visitors to the site are not transmitted to Google via the integration of the YouTube videos of the German Federal Network Agency on its website (https://www.bundesnetzagentur.de). In particular, no tracking of any kind takes place on the website.

However, the data you enter on YouTube, in particular your username and the content published under your account, will be processed by us insofar as we may respond to your publications under “Discussions”. The data you freely publish and distribute on YouTube is thus included by the German Federal Network Agency in its offer and made accessible to its followers.

01.01.2023

Poproś o wyciąg z danych


Tutaj możesz przeglądać i usuwać swoje prywatne dane

Przeprowadzić dochodzenie