Privacybeleid


Algemene voorwaarden


Privacybeleid

Zebco Europe GmbH verklaring gegevensbescherming

Dank u voor uw interesse in onze website www.browning-fishing.com en ons bedrijf.

De bescherming van uw persoonlijke gegevens tijdens het verzamelen, verwerken en gebruiken wanneer u onze website bezoekt, is belangrijk voor ons. Wij willen graag dat u zich veilig en op uw gemak voelt wanneer u onze website bezoekt.

Hieronder verstrekken wij informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens (hierna afgekort tot "gegevens") wanneer

 • dat u deze website bezoekt,
 • bezoekt u onze Facebook-pagina,
 • u gebruik maakt van onze diensten of dit in de toekomst wenst te doen,
 • u solliciteert naar een functie bij ons of
 • u met ons in contact treedt als leverancier, dienstverlener of bezoeker.

Persoonsgegevens omvatten alle gegevens met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, d.w.z. uw naam, adres en e-mailadres.
Wij zullen verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de huidige wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming, met name de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de Europese Unie ("GDPR") en de Duitse federale wet inzake gegevensbescherming (Bundesdatenschutzgesetz, "BDSG").

1. Algemene informatie over gegevensverwerking

1.1 Naam en contactgegevens van de verantwoordelijke persoon

De verantwoordelijke partij in de zin van de GDPR en dienstverlener in de zin van de Duitse Telemediawet (TMG) is:

Zebco Europe GmbH,
Elsterbogen 12-14
21255 Tostedt

Tel: (04182) 2943-0
Fax: (04182) 2943-22

E-mail: info-de (@) zebco-europe.com

1.2 Functionaris voor gegevensbescherming

Onze functionaris voor gegevensbescherming kan worden gecontacteerd via de onderstaande gegevens:

Zebco Europe GmbH
Functionaris gegevensbescherming
Elsterbogen 12 - 14
21255 Tostedt

E-mail: datenschutz-ze@zebco-europe.com

1.3 Getroffen personen

1.3.1 Informatie, correctie, wissen, beperking van de verwerking en gegevensoverdraagbaarheid

Op grond van de GDPR heeft u onder meer de volgende rechten:

 • GDPR artikel 15: Recht op informatie van de betrokkene
  U hebt het recht om van ons informatie te ontvangen over de persoonsgegevens die wij over u verwerken.
 • GDPR artikel 16: Recht op correctie
  Indien de betrokken gegevens onjuist of onvolledig zijn, kunt u de correctie van onjuiste gegevens of de aanvulling van onvolledige gegevens eisen.
 • GDPR artikel 17: Recht op verwijdering
  Onder de voorwaarden van artikel 17 van de GDPR kunt u de verwijdering van uw persoonsgegevens eisen. Uw recht op verwijdering hangt onder meer af van de vraag of de betreffende gegevens door ons nog nodig zijn voor de vervulling van onze contractuele en wettelijke verplichtingen.
 • GDPR artikel 18: Recht op beperking van de verwerking
  Overeenkomstig de voorwaarden van artikel 18 van de GDPR, kunt u om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens verzoeken.
 • GDPR artikel 19: Verplichting tot kennisgeving in verband met de correctie of verwijdering van persoonsgegevens of de beperking van de verwerking
  Wanneer u een recht op grond van artikel 16, 17 of 18 uitoefent, moeten alle ontvangers aan wie uw gegevens zijn verstrekt, worden ingelicht, tenzij dit onmogelijk is of onevenredig hoge kosten zou meebrengen. U heeft het recht te worden geïnformeerd over de ontvangers, indien u dat wenst.
 • GDPR artikel 20: Recht op gegevensoverdraagbaarheid
  Volgens de vereisten van artikel 20 van de GDPR kunt u de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt, verkrijgen in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat of om overdracht aan een andere verantwoordelijke persoon verzoeken.

1.3.2 Intrekking van toestemmingen

Wanneer u toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw gegevens, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken. Een dergelijke herroeping heeft invloed op de toelaatbaarheid van de verwerking van uw persoonsgegevens zodra u deze aan ons heeft meegedeeld. De toelaatbaarheid van de verwerking van de gegevens op basis van andere rechtsgronden blijft echter onaangetast. Wanneer uw toestemming de exclusieve rechtsgrond voor de verwerking van uw gegevens was, en er in het bijzonder van onze kant geen gerechtvaardigd belang is voor de verwerking op grond van artikel 6, lid 1, onder f), van de richtlijn betreffende de verwerking van persoonsgegevens, is de verwerking van uw gegevens op grond van andere rechtsgronden niet toegestaan. 1 clausule 1 lit. f van de GDPR, zullen wij de gegevens onmiddellijk na intrekking van uw toestemming wissen.

1.3.3 Bezwaar tegen specifieke verwerking op grond van artikel 21 GDPR

Wanneer wij de verwerking van uw persoonsgegevens hebben gebaseerd op een belangenafweging (artikel 6, lid 1, onder e) of f), van de GDPR), kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie. Dit geldt met name wanneer de verwerking niet noodzakelijk is om een contract met u uit te voeren, zoals hieronder uiteengezet. Wanneer u een dergelijk bezwaar indient, dient u de redenen te vermelden waarom wij uw gegevens niet mogen verwerken zoals wij dat hebben gedaan. Indien uw bezwaar gerechtvaardigd is, zullen wij de situatie onderzoeken en ofwel de gegevensverwerking staken of aanpassen, ofwel u onze dwingende legitieme gronden meedelen waarom wij de verwerking zullen voortzetten.

1.3.3 Recht om een klacht in te dienen bij de regelgevende instantie

U hebt het recht een klacht in te dienen bij de regelgevende autoriteit indien u van mening bent dat uw gegevens niet rechtmatig zijn verwerkt. Het adres van onze verantwoordelijke regelgevende autoriteit is: Die Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen, Prinzenstraße 5, 30159 Hannover, Duitsland

1.4 Ontvangers

Op uw verzoek, of indien dit nodig is om een ander contract met u uit te voeren, of indien wij een gerechtvaardigd belang hebben bij het doorgeven van gegevens, geven wij uw persoonsgegevens door aan derden.
Wij maken soms gebruik van externe dienstverleners om uw gegevens te verwerken. Deze zijn zorgvuldig door ons geselecteerd en geïnstrueerd, zijn gebonden aan onze instructies en worden regelmatig gecontroleerd.
De ontvangers kunnen in de volgende categorieën vallen: IT-dienstverleners, betaaldienstverleners, rechtbanken, fiscale autoriteiten, advocaten, belastingadviseurs, accountants, bancaire dienstverleners, dienstverleners in onze financiële administratie, koeriers, drukkers, enveloppendienstverleners, postdienstverleners, briefwinkels.
Wanneer wij wettelijk (bijvoorbeeld op grond van een verzoek om informatie) verplicht zijn gegevens te verstrekken aan wetshandhavingsinstanties of aan verantwoordelijke autoriteiten in het kader van een gerechtelijke procedure, zullen wij uw gegevens aan de verzoekende instanties verstrekken.

1.5 Toezending aan derde landen

Het is mogelijk dat, als gevolg van samenwerkingsverbanden, bijvoorbeeld op het gebied van IT-dienstverleners, met name met betrekking tot diensten op het gebied van service, onderhoud en beveiliging van IT-systemen, uw persoonsgegevens bekend worden gemaakt aan personeel van een dienstverlener in een land buiten de Europese Unie. Wanneer dit land geen norm inzake gegevensbescherming heeft die vergelijkbaar is met die van de Europese Unie en er dus geen resolutie van de Europese Commissie over adequaatheid voor dit land bestaat, zullen wij uw wettelijke gegevensbeschermingsbelangen beschermen via het afsluiten van standaardgegevensbeschermingsclausules van de EU, die door de Europese Commissie zijn uitgevaardigd en met de ontvanger zijn overeengekomen, of via andere passende middelen. U kunt een kopie van de standaard EU-clausules inzake gegevensbescherming en andere garanties, indien van toepassing, bij ons opvragen via de contactgegevens in paragraaf 1.1.
Het is niet de bedoeling uw persoonsgegevens door te geven aan andere staten binnen de Europese Unie - behalve in de gevallen die in deze privacyverklaring zijn vermeld. Voor zover wettelijk toegestaan, wordt dit echter ook niet uitgesloten.

1.6 Opslagduur

Wij zullen uw persoonsgegevens wissen zodra het doel van de opslag niet langer van toepassing is.

Wij kunnen uw gegevens langer bewaren indien de Europese of nationale wetgevers dit voorschrijven in richtlijnen van de Unie, nationale wetten of andere voorschriften waaraan wij onderworpen zijn. Uitzonderingen op het beginsel van verwijdering nadat het doel is bereikt, kunnen bijvoorbeeld voortvloeien uit de bepalingen van de GDPR en de bepalingen van de Duitse federale wetgeving, met name de federale wet inzake gegevensbescherming. Gegevens worden evenmin gewist, bijvoorbeeld wanneer er opslagverplichtingen bestaan krachtens het handelsrecht of het belastingrecht.
Een langere opslag kan in individuele gevallen ook noodzakelijk zijn vanwege het geldend maken of het mogelijk geldend maken van vorderingen tegen ons in verband met een contract of precontractuele maatregelen.

1.7 Verplichting om persoonsgegevens te verstrekken

You are neither legally nor contractually obliged to provide us with personal data. However, if you wish to enter into a contract with us, particularly contracts for the delivery of goods, the provision of providing data by you is normally essential. If you do not wish to provide personal data in a particular instance, it may not be possible for you toenter into a contract with us.
The same applies if you wish to use services on our website, such as our contact form or customer account.

1.8 Veiligheid

Wij streven ernaar uw persoonsgegevens met alle beschikbare technische en organisatorische middelen zo op te slaan dat deze niet toegankelijk zijn voor derden. Bij communicatie per e-mail kan volledige beveiliging van gegevens door ons niet worden gegarandeerd. Voor het verstrekken van vertrouwelijke informatie raden wij u daarom aan gebruik te maken van de post.
Om ongeoorloofde toegang tot uw persoonlijke gegevens, met name financiële gegevens, door derden te voorkomen, wordt het bestelproces via SSL-technologie versleuteld.

1.9 Doeleinden, rechtsgronden en criteria voor de opslagduur van individuele gegevensverwerkingsactiviteiten

Wij informeren u over de respectieve doeleinden, rechtsgronden en criteria voor de duur van de opslag van individuele gegevensverwerkingsactiviteiten in:

 • Deel 2: Gegevensverwerking wanneer u onze website bezoekt,
 • Deel 3: Gegevensverwerking wanneer u onze Facebook-pagina bezoekt,
 • Deel 4: Gegevensverwerking wanneer u gebruik maakt van onze diensten,
 • Afdeling 5: Gegevensverwerking in verband met aanvragen en
 • Afdeling 6: Gegevensverwerking met betrekking tot leveranciers, dienstverleners en bezoekers.

2. Gegevensverwerking wanneer u onze website bezoekt

2.1 Verwerking van gegevens die op de achtergrond worden doorgegeven

De aard en de omvang van de verwerking van uw persoonsgegevens varieert naargelang u onze website alleen bezoekt om informatie te bekijken of om gebruik te maken van diensten die wij op onze website aanbieden (bijv. ons contactformulier, onze webshop).

Indien u onze website bezoekt louter ter informatie, d.w.z. dat u zich niet registreert of anderszins informatie aan ons verstrekt, verzamelen wij de volgende gegevens en slaan deze op in de logbestanden van ons systeem. Dit omvat de volgende gegevens:

 • IP-adres
 • Datum en tijdstip van het verzoek
 • Tijdsverschil met Greenwich Mean Time (GMT)
 • Inhoud van het verzoek (specifieke pagina)
 • Toegangsstatus / HTTP-statuscode
 • Datavolume verzonden
 • Website waar het verzoek vandaan komt
 • Besturingssysteem en zijn interface
 • Browser, taal en versie van de browsersoftware

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens (IP-adres) is artikel 6 para. 1 clausule 1 lit. f van de GDPR. De verwerking van persoonsgegevens helpt ons om onze website aan u te tonen en om de stabiliteit en veiligheid van deze website te garanderen. Dit omvat ook ons gerechtvaardigd belang om deze gegevens te verwerken.

De anonieme gegevens in de logbestanden worden gescheiden van alle door u verstrekte persoonsgegevens opgeslagen. Deze anoniem verzamelde gegevens en informatie worden door ons zowel statistisch als met het oog op een betere gegevensbescherming en -beveiliging geëvalueerd, om uiteindelijk een optimaal beschermingsniveau voor de door ons verwerkte persoonsgegevens te waarborgen.

2.2 Cookies

Naast de hierboven genoemde gegevens worden ook cookies op uw computer opgeslagen wanneer u onze website gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw harde schijf worden opgeslagen en worden toegewezen aan de browser die u gebruikt, en die specifieke informatie sturen naar de partij die de cookie instelt (in dit geval wij). Cookies kunnen geen programma's uitvoeren of virussen overbrengen op uw computer. Ze zijn bedoeld om ons online aanbod gebruiksvriendelijker en effectiever te maken. Wij gebruiken cookies zodat wij u bij toekomstige bezoeken kunnen identificeren als u een klantenrekening bij ons hebt of het systeem van het winkelmandje gebruikt.

Deze website maakt gebruik van de volgende soorten cookies, waarvan de reikwijdte en functie hieronder worden toegelicht: tijdelijke cookies en permanente cookies.

Voorbijgaande cookies worden automatisch gewist wanneer u uw browser sluit. Hiertoe behoren met name sessiecookies. Deze slaan een sessie-ID op, waarmee verschillende verzoeken van uw browser kunnen worden toegewezen aan de gedeelde sessie. Hierdoor kan uw computer worden herkend wanneer u onze website opnieuw bezoekt. Sessiecookies worden gewist wanneer u uitlogt of uw browser afsluit.
Persistente cookies worden automatisch verwijderd na een voorgeschreven periode, die varieert afhankelijk van de cookie.

U kunt cookies ook te allen tijde verwijderen via de beveiligingsinstellingen van uw browser. U kunt uw browserinstellingen naar wens configureren en bijvoorbeeld de acceptatie van cookies van derden of alle cookies weigeren. Wij wijzen u erop dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website kunt gebruiken.

2.3 B2B-portaal

Als u een zakelijke klant (detailhandelaar) bent, is het B2B-portaal op onze website www.zebco-europe.com voor u beschikbaar.

2.3.1 Als u via ons B2B-portaal wilt bestellen, is het voor het sluiten van een overeenkomst van essentieel belang dat u de gegevens invoert die wij nodig hebben om uw bestelling te verwerken. Verplichte informatie voor de verwerking van uw bestelling, met name uw naam, adres en betalingsgegevens, zijn specifiek gemarkeerd, terwijl andere gegevens vrijwillig zijn. Wij verwerken de door u verstrekte gegevens om uw bestelling te verwerken. Wij kunnen uw betalingsgegevens ook doorsturen naar onze huisbank. De wettelijke basis hiervoor is artikel 6 para. 1 clausule 1 lit. b van de GDPR.
.

2.3.1 Indien u toegang wenst te krijgen tot ons B2B-portaal, is het voor het sluiten van een overeenkomst van essentieel belang dat u de gegevens invoert die wij nodig hebben om uw bestelling te verwerken. Verplichte informatie voor de verwerking van uw bestelling, met name uw naam, adres en betalingsgegevens, zijn specifiek gemarkeerd, terwijl andere gegevens vrijwillig zijn. Wij verwerken de door u verstrekte gegevens om uw bestelling te verwerken. Wij kunnen uw betalingsgegevens ook doorsturen naar onze huisbank. De wettelijke basis hiervoor is artikel 6 para. 1 clausule 1 lit. b van de GDPR.

2.3.3 Wij bewaren uw gegevens op grond van paragraaf 1.6. Op grond van het belasting- en handelsrecht zijn wij verplicht uw adres-, betaal- en bestelgegevens gedurende een periode van tien jaar te bewaren.

2.4 Contactformulier, e-mail contact, telefoon

Onze website bevat een contactformulier waarmee u elektronisch contact met ons kunt opnemen. Indien u van deze mogelijkheid gebruik maakt, worden de in het formulier ingevoerde gegevens aan ons doorgegeven en opgeslagen. Deze gegevens bestaan uit uw voornaam, achternaam en e-mailadres. Bij het verzenden van uw bericht worden ook uw IP-adres en de datum en het tijdstip van verzending opgeslagen.
U kunt ook contact met ons opnemen via het opgegeven e-mailadres of telefoonnummer. In dat geval worden uw persoonsgegevens die via e-mail zijn verzonden, opgeslagen.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens die worden doorgegeven bij het verzenden van een e-mail of tijdens een telefoongesprek is artikel 6 para. 1 clausule 1 lit. f van de GDPR. Als het doel van het e-mailcontact of telefoongesprek het sluiten van een contract is, is de aanvullende rechtsgrondslag voor verwerking artikel 6 para. 1 clausule 1 b van de GDPR.

Uw persoonsgegevens uit het contactformulier en, indien van toepassing, uw e-mail/telefoongesprek worden door ons uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van het onderwerp van uw contact. Wanneer u contact met ons opneemt (via e-mail, telefoon of contactformulier) vertegenwoordigt dit ook het noodzakelijke gerechtvaardigde belang om uw gegevens te verwerken. De overige persoonsgegevens die tijdens het indienen worden verwerkt, worden door ons gebruikt om misbruik van de contactformulieren te voorkomen en om de veiligheid van onze IT-systemen te waarborgen.

2.5 Nieuwsbrief

When you subscribe to our newsletter, we use your e-mail address to provide you with additional information regarding products and services that may be of interest to you. After registration, we will send a confirmation link to the e-mail address you have provided. You will only receive our newsletter after clicking on this confirmation link. If you do not click on the confirmation link, your registration will be discarded and your data deleted.

Data processing for the purpose of sending the newsletter is based on your consent in accordance with article 6 para. 1 lit. a GDPR. You can revoke this consent at any time with future effect by clicking on the “unsubscribe” link in a newsletter.

2.6 Tackle-Box

To be able to write product ratings and reviews, you need to log in and register with us once on the site. You can choose the name with which you want to publish something. After registration, we will send a confirmation link to the e-mail address you have provided. You will have to click on this confirmation link to be able to write product ratings and reviews. If you do not click on the confirmation link, your registration will be discarded and your data deleted.

Data processing for the purpose of writing ratings and reviews is based on your consent in accordance with Article 6 para. 1 lit. a GDPR. You can revoke this consent at any time with future effect by sending us an e-mail to info-de@zebco-europe.com. Your Tackle-Box account will then be deleted with all your data and reviews.

2.7 Google Analytics and other web services

Deze website maakt gebruik van Google Analytics en andere webdiensten. Details hierover zijn te vinden in hoofdstuk 7.

3: Gegevensverwerking bij het bezoeken van onze online aanwezigheid op sociale netwerken en platforms

Wij zijn aanwezig op sociale netwerken en platforms om met u te communiceren en u informatie te verstrekken over onze diensten. Wanneer u elk netwerk en platform bezoekt, zijn de gebruiksvoorwaarden en richtlijnen voor gegevensverwerking van de desbetreffende exploitant van toepassing.
Tenzij anders aangegeven in ons privacybeleid, verwerken wij de gegevens van gebruikers als zij met ons communiceren op sociale netwerken en platforms (bijv. door opmerkingen te plaatsen op onze online profielen of ons berichten te sturen).
Bij gebruik van een bepaald online platform zijn de bepalingen van het desbetreffende online platform van toepassing en niet deze verklaring inzake gegevensbescherming.

4: Gegevensverwerking wanneer u gebruik maakt van onze diensten

Doeleinden van de gegevensverwerking
Wanneer u contact met ons opneemt omdat u een bestelling heeft geplaatst of een bestelling wenst te plaatsen, worden uw persoonsgegevens die samen met uw bestelling zijn verzonden, door ons opgeslagen. Wij verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de totstandkoming en uitvoering van de contractuele relatie. Daartoe behoren met name uw voornaam, achternaam en contactgegevens, alsmede andere gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de bestelling, afhankelijk van de aard en de omvang van de gedane of te verrichten bestelling.

Wanneer uw persoonsgegevens aan ons worden verstrekt in verband met een bestaande of toekomstige bestelling door derden, zullen uw gegevens worden verwerkt om de bestelling uit te voeren.

Rechtsgrondslag
De rechtsgrondslag voor gegevensverwerking is artikel 6 para. 1 lid 1 lit. b van de GDPR op voorwaarde dat u onze klant bent of dat u ons uw persoonsgegevens doorgeeft om een toekomstige klantrelatie aan te gaan. Deze gegevens worden verwerkt om een contract na te komen of omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen.

Indien uw persoonsgegevens in verband met een bestaande of toekomstige bestelling door derden aan ons worden doorgegeven, is de rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking eveneens artikel 6 para. 1 lid 1 lit. b van de GDPR, d.w.z. de contractuele relatie tussen ons en de derde partij.

Criteria voor de opslagduur
Wij bewaren uw gegevens tot het einde van het contract of eventuele opslagverplichtingen (bijv. op grond van de handels- en belastingwetgeving).

De informatie in paragraaf 1.6 is eveneens van toepassing.

5: Gegevensverwerking in verband met aanvragen

Doeleinden van de gegevensverwerking
Uw persoonsgegevens worden door ons verzameld en verwerkt voor een besluit over de totstandkoming van een contractuele relatie waarvoor u hebt gesolliciteerd (arbeidsrelatie, opleidingsrelatie, stage- of andere relatie).

Rechtsgrondslag
De rechtsgrondslag voor de verwerking is artikel 6 para. 1 clausule 1 lit. b van de GDPR in samenhang met § 26 van de federale wet op de gegevensbescherming. Voor zover de door u aangevraagde contractuele relatie geen arbeidsrelatie is in de zin van § 26 lid 8 van de Bundesdatenschutzgesetz (d.w.z. in het bijzonder geen arbeidsrelatie of tewerkstelling met het oog op een beroepsopleiding), is de rechtsgrondslag van artikel 6 lid 1 clausule 1 lit. b van de GDPR van toepassing. 1 clausule 1 lit. b van de GDPR van toepassing. Uw persoonsgegevens worden ook verwerkt op basis van andere bepalingen uit het arbeidsrecht, het beroepsopleidingsrecht en het sociaal recht. Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij zijn onderworpen, is de grondslag voor deze verwerking artikel 6 para. 1 clausule 1 lit. c van de GDPR.

Criteria voor de opslagduur
Persoonsgegevens die worden verwerkt voor een besluit over het aangaan van een contractuele relatie, worden door ons altijd gewist wanneer de verwerking niet langer noodzakelijk is voor een besluit over het aangaan van een contractuele relatie. In dit verband is de duur van de opslag afhankelijk van de duur van het besluitvormingsproces.

Indien u ons een speculatieve sollicitatie stuurt, d.w.z. een sollicitatie die geen verband houdt met een specifieke functie die door ons wordt geadverteerd, zullen wij uw persoonsgegevens ook verwerken voor een beslissing over het aangaan van een contractuele relatie. De bovengenoemde verklaring is van overeenkomstige toepassing, d.w.z. dat wij uw gegevens altijd zullen wissen zodra het naar onze mening niet langer te voorzien is dat uw persoonsgegevens kunnen worden gebruikt voor een besluit over het aangaan van een contractuele relatie.

In individuele gevallen kan de bewaartermijn doorlopen tot na een besluit over de totstandkoming van een contractuele relatie. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn indien er aanwijzingen zijn dat u voornemens bent vorderingen tegen ons in te stellen. De gegevens worden dan zo lang bewaard als nodig is om onze wettelijke rechten te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen. De termijnen overeenkomstig de Duitse algemene wet inzake gelijke behandeling (Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz, § 15 para. 4 clausule 1 en de Duitse Arbeidsrechtwet (§ 61 b) alsmede wettelijke verjaringstermijnen en wettelijke bewaartermijnen kunnen dan meetellen voor de criteria inzake de duur van de opslag.

De informatie in paragraaf 1.6 is eveneens van toepassing.

6: Gegevensverwerking met betrekking tot leveranciers, dienstverleners en bezoekers

Doeleinden van de gegevensverwerking
Wanneer u contact met ons opneemt om een overeenkomst te initiëren, te sluiten of uit te voeren, verwerken wij de persoonsgegevens die u aan ons doorgeeft om een besluit te nemen over de vraag of wij een dergelijke overeenkomst met u willen sluiten, of eventueel over de sluiting en uitvoering van een dergelijke overeenkomst. Hetzelfde geldt indien wij ook zelf contact met u opnemen om een overeenkomst te initiëren, te sluiten of uit te voeren omdat wij van uw diensten gebruik willen maken als leverancier of dienstverlener.

Wanneer u ons terrein, met inbegrip van ons buitenterrein, als bezoeker betreedt en persoonsgegevens verstrekt, zoals het verstrekken van uw naam aan ons personeel bij de receptie, worden uw persoonsgegevens verwerkt om onze eigendomsrechten uit te oefenen. Wij willen graag controleren wie onze gebouwen en buitenterreinen betreedt, om te voorkomen dat onbevoegden zich toegang verschaffen.

Wettelijke gronden
De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens die u aan ons verstrekt om een contract met ons te sluiten, een contract met ons te initiëren of een contract met ons uit te voeren, is artikel 6 para. 1, clausule 1 lit. b van de GDPR.

De rechtsgrondslag voor verwerking is ook artikel 6 para. 1, clausule 1 lit. b van de GDPR als wij uw persoonsgegevens opslaan die nodig zijn voor het maken van contact na de beëindiging van een specifiek contract. Wij hebben er een gerechtvaardigd belang bij om te kunnen vertrouwen op beproefde leveranciers en dienstverleners.

Wanneer u ons terrein of buitenterrein betreedt als bezoeker te voet of per voertuig, is de rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens artikel 6 para. 1, clausule 1 lit. f van de GDPR. Wij hebben een gerechtvaardigd belang om te controleren wie ons terrein, inclusief buitenterrein, te voet of met een voertuig betreedt, om ongeoorloofde toegang te voorkomen.

Criteria voor de opslagduur
Persoonsgegevens die worden verwerkt voor een besluit over het aangaan van een contractuele relatie, worden door ons altijd gewist wanneer de verwerking niet langer noodzakelijk is voor een besluit over het aangaan van een contractuele relatie. In dit verband is de duur van de opslag afhankelijk van de duur van het besluitvormingsproces. Wanneer wij een contract hebben gesloten, bewaren wij uw persoonsgegevens tot de volledige uitvoering of beëindiging van het contract plus de duur van de wettelijke bewaarplicht.

In individuele gevallen kan er sprake zijn van een bewaartermijn die verder reikt dan het besluit over het aangaan van een contractuele relatie of, na het sluiten van een dergelijk contract, die verder reikt dan de uitvoering of beëindiging ervan, indien er aanwijzingen zijn dat u voornemens bent vorderingen tegen ons in te stellen. Hetzelfde geldt wanneer wij voornemens zijn vorderingen tegen u in te stellen. De gegevens worden dan bewaard zolang als wij uw persoonsgegevens moeten verwerken om onze wettelijke rechten te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen. Wettelijke verjaringstermijnen kunnen dan meetellen voor de criteria inzake opslagduur.

Indien u een leverancier of dienstverlener bent met wie wij herhaaldelijk samenwerken, bewaren wij uw persoonsgegevens die nodig zijn voor herhaaldelijk contact na de beëindiging van een specifiek contract, totdat wij niet langer van uw diensten gebruik wensen te maken.

Wanneer u ons als bezoeker persoonlijke gegevens hebt verstrekt, worden uw persoonlijke gegevens na afloop van uw bezoek altijd gewist, tenzij u ons uitdrukkelijk hebt verzocht uw persoonlijke gegevens te bewaren, bijvoorbeeld om informatie van ons te verkrijgen. Er kan in dergelijke gevallen ook sprake zijn van een langere bewaartermijn indien er in het individuele geval aanwijzingen zijn dat u voornemens bent vorderingen tegen ons in te stellen of dat wij overwegen vorderingen tegen u in te stellen. De gegevens worden dan zo lang bewaard als nodig is om onze wettelijke rechten te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen, plus de duur van eventuele toepasselijke wettelijke bewaartermijnen.

De informatie in paragraaf 1.6 is eveneens van toepassing.

7.1 Google Analytics

If you have given your consent, this website will use Google Analytics 4, a web analytics service provided by Google LLC.

Responsible body
for users in the EU/EEA and Switzerland: Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland (“Google”).

Scope of processing
Google Analytics uses cookies that enable an analysis of how you use our web pages. The information generated via these cookies about your use of the website is passed on to a Google server in the USA, where it is stored.

We use the User ID function. The User ID allows us to assign a unique, persistent ID to one or more sessions (and the activities within those sessions) and to analyse user behaviour across devices.

We use Google Signals. This allows Google Analytics to collect additional information about users who have activated personalised ads (interests and demographics) and it allows ads to be delivered to these users in cross-device remarketing campaigns.

In Google Analytics 4, the anonymisation of IP addresses is activated by default. Due to IP anonymisation, your IP address will be masked by Google within EU member states or in other signatory states of the Agreement on the European Economic Area. Only in exceptional cases will the full IP address be transmitted to a Google server in the USA and masked there. According to Google, the IP address forwarded from your browser as part of the Google Analytics service will not be combined with other data by Google.
During your visit to the website, your user behaviour will be recorded in the form of “events”. Events can be:

 • Page impressions
 • First visit to the website
 • Start of the session
 • Your “click path”, i.e. your interaction with the website
 • Scrolls (whenever a user scrolls to the end of the page (90%))
 • Clicks on external links
 • Internal queries
 • Interaction with videos
 • File downloads
 • Ads viewed / clicked
 • Language setting

Additionally recorded data:

 • Your approximate location (region)
 • Your IP address (in truncated form)
 • Technical information about your browser and the end devices you use (e.g. language setting, screen resolution)
 • Your Internet provider
 • The referrer URL (via which website / advertising medium you came to this website)

Purposes of data processing
On behalf of the operator of this website, Google will use this information to evaluate your use of the website and create reports on your activities on the website. The reports provided by Google Analytics are used to analyse the performance of our website and the success of our marketing campaigns.

Recipients
Recipients of the data are / could be

 • Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (as processor according to article 28 GDPR)
 • Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA
 • Alphabet Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA

It cannot be ruled out that US authorities will access the data stored by Google.

Third country transfer
Insofar as data is processed outside the EU/EEA and there is no level of data protection corresponding to the European standard, we have concluded EU standard contractual clauses with the service provider in order to establish an appropriate level of data protection. The parent company of Google Ireland, Google LLC, is based in California, USA. A transmission of data to the USA and access by US authorities to the data stored by Google cannot be ruled out. The USA is currently considered a third country from a data protection perspective. You do not have the same rights there as within the EU/EEA. You may not be entitled to legal remedies against access by authorities.

Storage period
The data sent by us and linked to cookies is automatically deleted after 14 months. The deletion of data whose retention period has been reached takes place automatically once a month.

Legal basis
The legal basis for this data processing is your consent in accordance with article 6 para. 1 clause 1 lit. a GDPR.

Revocation
You can revoke your consent at any time with future effect by calling up the cookie settings [https://browning-fishing.com/#consent-change] and changing your selection there. The lawfulness of the processing carried out on the basis of the consent until revocation shall remain unaffected.

You can also prevent the storage of cookies from the outset by setting your browser software accordingly. However, if you configure your browser to reject all cookies, you may experience limited functionality on this and other websites. Furthermore, you can prevent Google from collecting and processing the data created by the cookie which relates to your use of the website (including your IP address) in the following ways:

a. by not giving your consent to setting the cookie or
b. by downloading and installing the browser add-on to deactivate Google Analytics HERE.

Further information on the terms of use of Google Analytics and on data protection at Google can be found at https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/de/ and at https://policies.google.com/?hl=de.

7.2. YouTube

If you have given your consent, this website will use YouTube, a video portal run by an affiliate of Google LLC.

Zebco has no influence on the nature and scope of the data processed by Google. Please note that your use of the YouTube functionalities offered on our pages is at your sole responsibility. Please note the following information.

Responsible body
for users in the EU/EEA and Switzerland: Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland (“Google”).

Scope of processing
When you have given consent, the cookies listed will be set to enable you to play the YouTube video.

During playback, YouTube may collect additional information such as the duration of playback and interruptions during playback, as well as technical information such as browser type and screen resolution.

If you are logged in with a YouTube or Google account, the information may be linked to your YouTube or Google account and stored there.

Zebco has no influence on the data transmission and processing, examples of which are described here.

Purposes of data processing
YouTube allows content published on youtube.com to be embedded directly into websites. The cookies are used by YouTube/Google to collect visited websites and detailed statistics about user behaviour. This data may be linked to the data of users registered on youtube.com and google.com.

Recipients
Recipients of the data are / could be

 • Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (as processor according to article 28 GDPR)
 • Other Google companies and partners

It cannot be ruled out that US authorities will access the data stored by Google.

Third country transfer
In some cases, information is transmitted to the parent company Google Inc. based in the USA, to other Google companies and to external partners of Google, each of which may be located outside the European Union. Google uses standard contractual clauses approved by the European Commission for this purpose and relies on adequacy decisions issued by the European Commission regarding specific countries.

Storage period
YouTube/Google stores the collected data for different periods of time. You may delete certain data at any time, whereas other data is automatically deleted after a limited period of time or can be stored by Google for a longer period of time.

Legal basis
The legal basis for this data processing is your consent in accordance with article 6 para. 1 clause 1 lit. a GDPR.

Revocation
You can revoke your consent to the cookies set by us at any time with future effect by calling up the cookie settings [https://browning-fishing.com/#consent-change] and changing your selection there. The lawfulness of the processing carried out on the basis of the consent until revocation shall remain unaffected.

You can also prevent the storage of cookies from the outset by setting your browser software accordingly. However, if you configure your browser to reject all cookies, you may experience limited functionality on this and other websites.

For more information on the terms of use and data protection at YouTube/Google, please go to https://policies.google.com/?hl=de.

Information about our YouTube channel

1. Data processed by YouTube

The German Federal Network Agency (Bundesnetzagentur) uses a YouTube channel owned by Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland.

Please note that your use of the YouTube channel offered here and its functions is at your sole responsibility. This applies in particular to the use of the “Discussion” function.

Information on which data is processed by Google and for which purposes can be found in Google’s privacy policy:

https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de#infocollect

The German Federal Network Agency has no influence on the nature and scope of the data processed by Google, the way in which it is processed and used, or the transfer of this data to third parties, nor does it have any effective means of control in this respect.

By using Google, your personal information will be collected, transferred, stored, disclosed and used by Google and transferred to, stored and used in the United States, Ireland and any other country in which Google does business, regardless of your country of residence. Data will be transferred to Google-affiliated companies as well as other trusted companies or persons who process it on behalf of Google.

Google processes your voluntarily entered data such as name and user name, e-mail address and telephone number. Google also processes the content that you create, upload or receive from others when using the services. This includes, for example, photos and videos you save, documents and spreadsheets you create, and comments you write on YouTube videos.

On the other hand, Google also evaluates the content you share to determine what topics you are interested in, stores and processes confidential messages you send directly to other users, and can determine your location using GPS data, wireless network information or your IP address in order to send you advertising or other content.

Google may use analysis tools such as Google Analytics for evaluation purposes. The German Federal Network Agency has no influence on the use of such tools by Google and has not been informed of any such potential use. If tools of this kind are used by Google for the German Federal Network Agency’s YouTube channel, the German Federal Network Agency has neither commissioned this nor otherwise supported it in any way, nor is the data obtained during the analysis made available to it. Only certain subscribers’ profiles can be viewed by the German Federal Network Agency via their account. Moreover, the German Federal Network Agency has no possibility to prevent or stop the use of such tools on its YouTube channel.

Finally, Google also receives information when you view content, for example, even if you have not created an account. This so-called “log data” may include your IP address, browser type, operating system, information about the website you previously visited and the pages you viewed, your location, your mobile service provider, the device you are using (including device ID and application ID), the search terms you used and cookie information.

There are options to restrict the processing of your data in the general settings of your Google account. In addition to these tools, Google also offers specific privacy settings on YouTube. More information can be found in the Google Product Privacy Guide:

https://policies.google.com/technologies/product-privacy?hl=de&gl=en

You can find more information on these points in Google’s Privacy Policy under “Your Privacy Controls”:

https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=en#infochoices

Furthermore, you have the option of requesting information via the Google data protection form:

https://support.google.com/policies/troubleshooter/7575787?visit_id=6370545323842 99914-2421490167&hl=de&rd=2

2. Data processed by the German Federal Network Agency

The German Federal Network Agency also processes your data when you communicate with us via YouTube.

Processing is carried out for the purposes of the German Federal Network Agency’s public relations work in connection with the tasks assigned to it by law (article 6 e para. 1 lit. e GDPR in conjunction with the relevant sectoral law).

The recipient of the data is initially Google, where it may be passed on to third parties for their own purposes and under the responsibility of Goggle. Furthermore, the recipient of publications is the public, i.e. potentially everyone.

The German Federal Network Agency itself does not collect any data via its YouTube channel. Likewise, the IP addresses of visitors to the site are not transmitted to Google via the integration of the YouTube videos of the German Federal Network Agency on its website (https://www.bundesnetzagentur.de). In particular, no tracking of any kind takes place on the website.

However, the data you enter on YouTube, in particular your username and the content published under your account, will be processed by us insofar as we may respond to your publications under “Discussions”. The data you freely publish and distribute on YouTube is thus included by the German Federal Network Agency in its offer and made accessible to its followers.

01.01.2023

Vraag een data-extract aan


Hier kunt u uw privégegevens bekijken en verwijderen

Doe een aanvraag