Zásady ochrany osobních údajů


Všeobecné obchodní podmínky


Zásady ochrany osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Zebco Europe GmbH

Děkujeme vám za váš zájem o naše webové stránky www.browning-fishing.com a naší společností.

Ochrana vašich osobních údajů v průběhu shromažďování, zpracování a používání při návštěvě našich webových stránek je pro nás důležitá. Rádi bychom, abyste se při návštěvě našich webových stránek cítili bezpečně a pohodlně.

Níže poskytujeme informace týkající se zpracování vašich osobních údajů (dále jen "údaje"), pokud

 • navštívíte tuto webovou stránku,
 • navštívíte naši facebookovou stránku,
 • využíváte našich služeb nebo si to přejete v budoucnu,
 • u nás žádáte o pozici nebo
 • kontaktujete nás jako dodavatele, poskytovatele služeb nebo návštěvníka.

Osobní údaje zahrnují veškeré údaje týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby, tj. vaše jméno, adresu a e-mailovou adresu.
Osobní údaje budeme zpracovávat v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů, zejména s obecným nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů ("GDPR") a německým spolkovým zákonem o ochraně osobních údajů (Bundesdatenschutzgesetz, "BDSG").

1. Obecné informace o zpracování údajů

1.1 Jméno a kontaktní údaje odpovědné osoby

Odpovědnou stranou podle GDPR a poskytovatelem služeb podle německého zákona o telemédii (TMG) je:

Zebco Europe GmbH,
Elsterbogen 12-14
21255 Tostedt

Tel.: (04182) 2943-0
Fax: (04182) 2943-22

E-mail: info-de (@) zebco-europe.com

1.2 Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Našeho pověřence pro ochranu osobních údajů lze kontaktovat prostřednictvím níže uvedených údajů:

Zebco Europe GmbH
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Elsterbogen 12 – 14
21255 Tostedt

E-mail: datenschutz-ze@zebco-europe.com

1.3 Dotčené osoby

1.3.1 Informace, oprava, vymazání, omezení zpracování a přenositelnost údajů

Podle GDPR máte mimo jiné následující práva:

 • Gdpr článek 15: Právo na informace dotčené osoby
  Máte právo od nás dostávat informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme.
 • GDPR článek 16: Právo na opravu
  Pokud jsou příslušné údaje nesprávné nebo neúplné, můžete požadovat opravu nesprávných údajů nebo doplnění neúplných podrobností.
 • GDPR článek 17: Právo na výmaz
  Za podmínek článku 17 GDPR můžete požadovat vymazání svých osobních údajů. Vaše právo na výmaz závisí mimo jiné na tom, zda příslušné údaje stále vyžadujeme pro plnění našich smluvních a právních povinností.
 • GDPR článek 18: Právo na omezení zpracování
  V souladu s podmínkami článku 18 GDPR můžete požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů.
 • GDPR článek 19: Povinnost oznámit v souvislosti s opravou nebo výmazem osobních údajů nebo omezením zpracování
  Při výkonu práva podle článků 16, 17 nebo 18 musí být všichni příjemci, kterým byly vaše údaje sděleny, informováni, pokud to není možné nebo by to znamenalo nepřiměřeně vysoké náklady. Máte právo být informováni o příjemcích, pokud si to přejete.
 • GDPR článek 20: Právo na přenositelnost údajů
  Podle požadavků článku 20 GDPR můžete získat osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, společném a strojově čitelném formátu nebo požadovat předání jiné odpovědné osobě.

1.3.2 Odvolání souhlasů

Pokud jste poskytli souhlas se zpracováním svých údajů, můžete tento souhlas kdykoli odvolat. Takové odvolání bude mít vliv na přípustnost zpracování vašich osobních údajů, jakmile nám je prohlásíte. Přípustnost zpracování údajů na základě jiných právních důvodů však zůstává nedotčena. Pokud byl váš souhlas výhradním právním odůvodněním zpracování vašich údajů, a zejména z naší strany neexistuje oprávněný zájem na zpracování podle článku 6 odst.

1.3.3 Námitka proti konkrétnímu zpracování podle článku 21 GDPR

Pokud zpracování vašich osobních údajů zakládáme na zvážení zájmů (článek 6 odst. 1 odst. 1 písm. e nebo f GDPR), můžete podat námitku proti zpracování vašich osobních údajů z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace. To platí zejména v případě, že zpracování není nutné ke splnění smlouvy s vámi, jak je uvedeno níže. Při výkonu takové námitky uveďte důvody, proč bychom neměli vaše údaje zpracovávat tak, jak jsme tak činí. Pokud je vaše námitka oprávněná, přezkoumáme situaci a buď zastavíme nebo přizpůsobíme zpracování údajů, nebo vám sdělíme naše povinné oprávněné důvody, proč budeme ve zpracování pokračovat.

1.3.3 Právo na stížnost regulačnímu orgánu

Máte právo stěžovat regulačnímu orgánu, pokud jste toho názoru, že vaše údaje nebyly zpracovány v souladu se zákonem. Adresa našeho odpovědného regulačního orgánu je: Die Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen, Prinzenstraße 5, 30159 Hannover, Německo

1.4 Příjemci

Na vaši žádost nebo v případě potřeby pro splnění jiné smlouvy s vámi, nebo pokud máme oprávněný zájem na přenosu údajů, předáme vaše osobní údaje třetím stranám.
Ke zpracování vašich údajů někdy používáme externí poskytovatele služeb. Ty byly pečlivě vybrány a poučeny námi, jsou vázány našimi pokyny a jsou pravidelně kontrolovány.
Příjemci mohou spadat do následujících kategorií: poskytovatelé IT služeb, poskytovatelé platebních služeb, soudy, daňové orgány, právníci, daňoví poradci, auditoři, poskytovatelé bankovních služeb, poskytovatelé služeb v naší finanční správě, kurýři, tiskárny, poskytovatelé obklíčovacích služeb, poskytovatelé poštovních služeb, obchody s dopisy.
Pokud jsme ze zákona (např. z důvodu žádosti o informace) povinni zpřístupnit údaje orgánům činným v trestním řízení nebo odpovědným orgánům v rámci soudního řízení, předáme vaše údaje dožadujícím orgánům.

1.5 Přenos do třetích zemí

Je možné, že díky spolupráci na sdílení práce, např. v oblasti poskytovatelů IT služeb, zejména pokud jde o služby v oblasti údržby, údržby a zabezpečení informačních systémů, budou vaše osobní údaje známy pracovníkům poskytovatele služeb v zemi mimo Evropskou unii. Pokud tato země nemá standard ochrany osobních údajů srovnatelný s evropskou unií, a tudíž pro tuto zemi neexistuje žádné usnesení Evropské komise o odpovídající ochraně, budeme chránit vaše právní zájmy na ochranu osobních údajů uzavřením standardních doložek EU o ochraně osobních údajů, které byly přijaty Evropskou komisí a dohodnuty s příjemcem, nebo jinými vhodnými prostředky. Kopii standardních doložek EU o ochraně osobních údajů a případně dalších záruk si od nás můžete vyžádat prostřednictvím kontaktních údajů podle odstavce 1.1.
Žádné jiné předání vašich osobních údajů do jiných států v rámci Evropské unie není zamýšleno – s výjimkou případů uvedených v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů. Je-li to však zákonné, není to také vyloučeno.

1.6 Doba trvání úložiště

Vaše osobní údaje vymažeme, jakmile již nebude platit účel uchovávání.

Vaše údaje můžeme uchovávat i po tomto bodě, pokud je evropští nebo vnitrostátní zákonodárci poskytnou ve směrnicích Unie, vnitrostátních právních předpisech nebo jiných předpisech, kterým podléháme. Výjimky ze zásady výmazu, jakmile je účel doručen, mohou vyplývat například z ustanovení GDPR a ustanovení německého spolkového zákona, zejména spolkového zákona o ochraně osobních údajů.
Delší skladování může být nezbytné i v jednotlivých případech, a to z důvodu uplatnění nebo možného uplatnění nároků vůči nám v souvislosti se smlouvou nebo předsmluvním opatřením.

1.7 Povinnost poskytovat osobní údaje

You are neither legally nor contractually obliged to provide us with personal data. However, if you wish to enter into a contract with us, particularly contracts for the delivery of goods, the provision of providing data by you is normally essential. If you do not wish to provide personal data in a particular instance, it may not be possible for you toenter into a contract with us.
The same applies if you wish to use services on our website, such as our contact form or customer account.

1.8 Bezpečnost

Vaše osobní údaje se budeme snažit uchovávat všemi dostupnými technickými a organizačními prostředky tak, aby nebyly k dispozici třetím stranám. Při komunikaci e-mailem nemůžeme zaručit úplné zabezpečení dat. Při poskytování důvěrných informací proto doporučujeme poštu.
Aby se zabránilo neoprávněnému přístupu třetích stran k vašim osobním údajům, zejména finančním údajům, je proces objednávání šifrován pomocí technologie SSL.

1.9 Účely, právní důvody a kritéria pro dobu uchovávání jednotlivých činností zpracování údajů

Informujeme vás o příslušných účelech, právních důvodech a kritériích pro dobu uchovávání jednotlivých činností zpracování údajů v těchto:

 • Oddíl 2: Zpracování údajů při návštěvě našich webových stránek,
 • Oddíl 3: Zpracování údajů při návštěvě naší facebookové stránky,
 • Oddíl 4: Zpracování údajů při využívání našich služeb,
 • Oddíl 5: Zpracování údajů ve vztahu k žádostem a
 • Oddíl 6: Zpracování údajů ve vztahu k dodavatelům, poskytovatelům služeb a návštěvníkům.

2. Zpracování údajů při návštěvě našich webových stránek

2.1 Zpracování údajů přenášených na pozadí

Povaha a rozsah zpracování vašich osobních údajů se liší v závislosti na tom, zda navštěvujete naše webové stránky pouze za účelem zobrazení informací nebo využívání služeb, které nabízíme (např. náš kontaktní formulář, internetový obchod) na našich webových stránkách.

Pokud navštívíte naše webové stránky čistě pro informaci, tj. neregistrujete se ani nám jinak neposkytnete informace, shromáždíme následující údaje a uložíme je do souborů protokolu našeho systému. To zahrnuje následující údaje:

 • IP adresa
 • Datum a čas žádosti
 • Časový rozdíl oproti greenwichské střední době (GMT)
 • Obsah žádosti (konkrétní stránka)
 • Stav přístupu / stavový kód HTTP
 • Přenášený objem dat
 • Webová stránka, ze které žádost pochází
 • Operační systém a jeho rozhraní
 • Prohlížeč, jazyk a verze softwaru prohlížeče

Právním základem pro zpracování osobních údajů (IP adresa) je článek 6 odst. 1 odst. Zpracování osobních údajů nám pomáhá zobrazovat vám naše webové stránky a zaručit stabilitu a bezpečnost těchto webových stránek. To zahrnuje i náš oprávněný zájem na zpracování těchto údajů.

Anonymní údaje v souborech protokolu jsou uloženy odděleně od všech osobních údajů, které poskytnete. Tyto anonymně shromážděné údaje a informace budeme vyhodnocovat jak statisticky, tak s cílem zvýšit ochranu údajů a bezpečnost údajů, abychom v konečném důsledku zajistili optimální úroveň ochrany osobních údajů, které zpracováváme.

2.2 Cookies

Kromě výše uvedených údajů jsou soubory cookie uloženy také ve vašem počítači, když používáte naše webové stránky. Cookies jsou malé textové soubory uložené na vašem pevném disku a přiřazené k prohlížeči, který odesílá konkrétní informace straně, která soubor cookie nastavuje (v tomto případě my). Soubory cookie nemohou spouštět programy ani přenášet viry do vašeho počítače. Jsou navrženy tak, aby naše online nabídka byla uživatelsky přívětivější a efektivnější. Soubory cookie používáme, abychom vás mohli identifikovat při budoucích návštěvách, pokud u nás máte zákaznický účet nebo používáte systém nákupních košíků.

Tato webová stránka používá následující typy souborů cookie, jejichž rozsah a funkce jsou vysvětleny níže: přechodné soubory cookie a trvalé soubory cookie.

Přechodné soubory cookie se automaticky odstraní, když zavřete prohlížeč. Jedná se zejména o relační soubory cookie. Ty ukládají ID relace, které umožňují přiřadit ke sdílené relaci různé požadavky z vašeho prohlížeče. To umožňuje rozpoznat váš počítač, když se vrátíte na naše webové stránky. Soubory cookie relace se po odhlášení nebo zavření prohlížeče odstraní.
Trvalé soubory cookie jsou automaticky smazány po předepsané době, která se liší v závislosti na souboru cookie.

Soubory cookie můžete také kdykoli smazat v nastavení zabezpečení prohlížeče. Nastavení prohlížeče můžete nakonfigurovat podle svého přání a například odmítnout přijetí souborů cookie třetích stran nebo všech souborů cookie. Doporučujeme, že to může znamenat, že na této webové stránce nemůžete používat všechny funkce.

2.3 B2B portál

Pokud jste firemní zákazník (prodejce), B2B portál na našich webových stránkách www.zebco-europe.com je vám k dispozici.

2.3.1 Pokud si přejete objednat prostřednictvím našeho B2B portálu, je nezbytné pro uzavření smlouvy zadat údaje, které požadujeme ke zpracování vaší objednávky. Povinné informace pro zpracování vaší objednávky, zejména vaše jméno, adresa a platební údaje, jsou výslovně označeny, zatímco další podrobnosti jsou dobrovolné. Informace, které nám poskytnete, zpracujeme ke zpracování vaší objednávky. Vaše platební údaje můžeme také předat naší hlavní bance. Právním základem je článek 6 odst. 1 odst. 1.b GDPR.
.

2.3.1 Pokud chcete získat přístup k našemu B2B portálu, je pro uzavření smlouvy nezbytné, abyste zadali údaje, které požadujeme ke zpracování vaší objednávky. Povinné informace pro zpracování vaší objednávky, zejména vaše jméno, adresa a platební údaje, jsou výslovně označeny, zatímco další podrobnosti jsou dobrovolné. Informace, které nám poskytnete, zpracujeme ke zpracování vaší objednávky. Vaše platební údaje můžeme také předat naší hlavní bance. Právním základem je článek 6 odst. 1 odst. 1.b GDPR.

2.3.3 Vaše údaje uložíme podle odstavce 1.6. V souladu s daňovými a obchodními předpisy jsme povinni uchovávat vaši adresu, platební a objednávkové údaje po dobu deseti let.

2.4 Kontaktní formulář, e-mailový kontakt, telefonický

Naše webové stránky obsahují kontaktní formulář, který lze použít k tomu, aby nás kontaktoval elektronicky. Pokud využijete toto zařízení, údaje zadané ve formuláři nám budou předány a uloženy. Tyto údaje zahrnují vaše křestní jméno, příjmení a e-mailovou adresu. V době odeslání zprávy se uloží také vaše IP adresa a datum a čas odeslání.
Případně nás můžete kontaktovat prostřednictvím e-mailové adresy nebo telefonního čísla. V takovém případě budou vaše osobní údaje přenášené e-mailem uloženy.

Právním základem pro zpracování údajů přenášených při odesílání e-mailu nebo během telefonního hovoru je článek 6 odst. 1 odst. Pokud je cílem e-mailového kontaktu nebo telefonického rozhovoru uzavření smlouvy, dalším právním základem pro zpracování je článek 6 odst. 1 odst.

Vaše osobní údaje z kontaktního formuláře a případně váš e-mail / telefonní hovor budeme používat výhradně ke zpracování předmětu vašeho kontaktu. Při kontaktu s námi (prostřednictvím e-mailu, telefonu nebo kontaktního formuláře) to také představuje nezbytný oprávněný zájem na zpracování vašich údajů. Ostatní osobní údaje zpracovávané během odesílání využíváme k zabránění zneužití kontaktních formulářů a k zajištění bezpečnosti našich IT systémů.

2.5 Zpravodaj

When you subscribe to our newsletter, we use your e-mail address to provide you with additional information regarding products and services that may be of interest to you. After registration, we will send a confirmation link to the e-mail address you have provided. You will only receive our newsletter after clicking on this confirmation link. If you do not click on the confirmation link, your registration will be discarded and your data deleted.

Data processing for the purpose of sending the newsletter is based on your consent in accordance with article 6 para. 1 lit. a GDPR. You can revoke this consent at any time with future effect by clicking on the “unsubscribe” link in a newsletter.

2.6 Tackle-Box

To be able to write product ratings and reviews, you need to log in and register with us once on the site. You can choose the name with which you want to publish something. After registration, we will send a confirmation link to the e-mail address you have provided. You will have to click on this confirmation link to be able to write product ratings and reviews. If you do not click on the confirmation link, your registration will be discarded and your data deleted.

Data processing for the purpose of writing ratings and reviews is based on your consent in accordance with Article 6 para. 1 lit. a GDPR. You can revoke this consent at any time with future effect by sending us an e-mail to info-de@zebco-europe.com. Your Tackle-Box account will then be deleted with all your data and reviews.

2.7 Google Analytics and other web services

Tato webová stránka používá Google Analytics a další webové služby. Podrobnosti o tom naleznete v sekci 7.

3: Zpracování údajů při návštěvě naší online přítomnosti na sociálních sítích a platformách

Udržujeme přítomnost na sociálních sítích a platformách, abychom s vámi mohli komunikovat a poskytovat vám informace o našich službách. Když navštívíte každou síť a platformu, platí podmínky použití a pokyny pro zpracování dat příslušného operátora.
Není-li v našich zásadách ochrany osobních údajů uvedeno jinak, zpracováváme údaje uživatelů, pokud s námi komunikují na sociálních sítích a platformách (např. zveřejňováním komentářů na našich online profilech nebo zasíláním zpráv).
Při používání konkrétní online platformy platí ustanovení příslušné online platformy, a nikoli toto prohlášení o ochraně osobních údajů.

4: Zpracování údajů při využívání našich služeb

Účely zpracování údajů
Když nás kontaktujete, protože jste si objednali nebo si přejete provést objednávku, vaše osobní údaje předané s vaší objednávkou budeme uloženi námi. Osobní údaje nezbytné pro navázání a plnění smluvního vztahu budeme zpracovávat. To zahrnuje zejména vaše křestní jméno, příjmení a kontaktní údaje, jakož i další podrobnosti nezbytné pro splnění objednávky v závislosti na povaze a rozsahu objednávky, která má být provedena nebo má být provedena.

Pokud nám vaše osobní údaje jsou poskytnuty v souvislosti s existujícím nebo budoucím příkazem třetích stran, budou vaše údaje zpracovány za účelem splnění objednávky.

Právní důvody
Právním základem pro zpracování údajů je článek 6 odst. 1 odst. 1 .b GDPR za předpokladu, že jste naším zákazníkem nebo nám předáte své osobní údaje, abychom zahájili budoucí vztah se zákazníkem. Tyto údaje budou zpracovány za účelem plnění smlouvy nebo proto, že je to nezbytné pro realizaci předsmluvních opatření.

Pokud jsou nám vaše osobní údaje předány v souvislosti s existujícím nebo budoucím příkazem třetích stran, právním základem pro zpracování údajů je také článek 6 odst. 1 odst. 1 odst. 1.b GDPR, tj. smluvní vztah mezi námi a třetí stranou.

Kritéria pro dobu trvání úložiště
Údaje budeme uchovávat až do konce smlouvy nebo jakýchkoli povinností uchovávání (např. v souladu s obchodním a daňovým právem).

Platí rovněž informace uvedené v odstavci 1.6.

5: Zpracování údajů ve vztahu k žádostem

Účely zpracování údajů
Vaše osobní údaje budeme shromažďovat a zpracovávat pro rozhodnutí o navázání smluvního vztahu, o který jste se přihlásili (pracovní poměr, vzdělávací vztah, stáž nebo jiný vztah).

Právní důvody
Právním základem pro zpracování je článek 6 odst. 1 odst. 1 odst. 1.b GDPR ve spojení s § 26 spolkového zákona o ochraně osobních údajů. Za předpokladu, že smluvní vztah, o který jste požádali, není pracovním poměrem podle § 26 odst. 8 spolkového zákona o ochraně osobních údajů (tj. zejména nikoli pracovní poměr nebo zaměstnání pro účely odborné přípravy), a) platí právní základ v článku 6 odst. .b 1 odst. 1 odst. Vaše osobní údaje budou také zpracovávány na základě dalších ustanovení pracovního práva, práva odborného vzdělávání a sociálního práva. Pokud je zpracování vašich osobních údajů nezbytné pro splnění zákonné povinnosti, které podléháme, je základem tohoto zpracování článek 6 odst. 1 odst. 1.c GDPR.

Kritéria pro dobu trvání úložiště
Osobní údaje zpracovávané pro rozhodnutí o navázání smluvního vztahu budeme vždy vymazány, pokud zpracování již není nezbytné pro rozhodnutí o navázání smluvního vztahu. V tomto ohledu závisí doba skladování na délce rozhodovacího procesu.

Pokud nám zašlete spekulativní žádost, tj. žádost, která se netýká konkrétního námi inzerovaného postoje, zpracujeme vaše osobní údaje také pro rozhodnutí o navázání smluvního vztahu. Výše uvedené vysvětlení platí odpovídajícím způsobem, tj. vaše údaje vždy vymažeme, jakmile již nebude podle našeho názoru předvídatelné, že vaše osobní údaje by mohly být použity pro rozhodnutí o navázání smluvního vztahu.

V jednotlivých případech může doba skladování přesáhnout rozhodnutí o navázání smluvního vztahu. Tak by tomu bylo například v případě, že by existovaly náznaky, že máte v úmyslu vůči nám uplatnit nároky. Údaje by pak byly uchovávány tak dlouho, jak je to nezbytné k uplatnění, výkonu nebo obraně našich zákonných práv. Lhůty podle německého obecného zákona o rovném zacházení (Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz, § 15 odst. 4 ustanovení 1 a německého zákona o pracovním soudu (§ 61 b), jakož i zákonné promlčecí lhůty a zákonné doby uchovávání se pak mohou započítávat do kritérií pro dobu skladování.

Platí rovněž informace uvedené v odstavci 1.6.

6: Zpracování údajů ve vztahu k dodavatelům, poskytovatelům služeb a návštěvníkům

Účely zpracování údajů
Když nás kontaktujete za účelem zahájení, uzavření nebo provedení smlouvy, zpracujeme osobní údaje, které nám předáte, abychom se rozhodli, zda s vámi chceme takovou smlouvu uzavřít, případně pokud jde o uzavření a plnění takové smlouvy. Totéž platí, pokud s vámi také sami kontaktujeme za účelem zahájení, uzavření nebo provedení smlouvy, protože bychom chtěli vaše služby využít jako dodavatel nebo poskytovatel služeb.

Pokud přijdete do našich prostor, včetně našich vnějších důvodů, jako návštěvník a předáte osobní údaje, jako je poskytnutí vašeho jména našim zaměstnancům na recepci, budou vaše osobní údaje zpracovány za účelem výkonu našich vlastnických práv. Rádi bychom kontrolovali, kdo vstupuje do našich prostor a vnějších důvodů, abychom zabránili neoprávněnému přístupu.

Právní důvody
Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů, které nám poskytnete k uzavření smlouvy s námi, zahájení smlouvy s námi nebo provedení smlouvy s námi, je článek 6 odst. 1, článek 1.b GDPR.

Právním základem pro zpracování je také článek 6 odst. 1, článek 1.b GDPR, pokud uchováváme vaše osobní údaje nezbytné pro navádnutí kontaktu po ukončení konkrétní smlouvy. Máme oprávněný zájem na tom, abychom se mohli spolehnout na osvědčené dodavatele a poskytovatele služeb.

Když vstoupíte do našich prostor nebo vnějších důvodů jako návštěvník pěšky nebo autem, právním základem pro zpracování vašich osobních údajů je článek 6 odst. 1, článek 1 písm. Máme oprávněný zájem kontrolovat, kdo vstupuje do našich prostor, včetně vnějších důvodů, pěšky nebo vozidlem, abychom zabránili neoprávněnému přístupu.

Kritéria pro dobu trvání úložiště
Osobní údaje zpracovávané pro rozhodnutí o navázání smluvního vztahu budeme vždy vymazány, pokud zpracování již není nezbytné pro rozhodnutí o navázání smluvního vztahu. V tomto ohledu závisí doba skladování na délce rozhodovacího procesu. Pokud jsme uzavřeli smlouvu, budeme vaše osobní údaje uchovávat až do úplného provedení nebo ukončení smlouvy plus dobu trvání zákonných požadavků na uchovávání.

V jednotlivých případech může existovat doba uchovávání, která přesahuje rozhodnutí o navázání smluvního vztahu, nebo po uzavření takové smlouvy, která přesahuje její provedení nebo ukončení, pokud existují náznaky, že máte v úmyslu vůči nám uplatnit nároky. Totéž platí v případě, že máme v úmyslu uplatnit nároky vůči vám. Údaje by pak byly uchovávány tak dlouho, dokud budeme potřebovat zpracovávat vaše osobní údaje, abychom mohli uplatnit, uplatnit nebo bránit naše zákonná práva. Zákonné promlčecí lhůty se pak mohou započítávat do kritérií týkajících se doby skladování.

Pokud jste dodavatelem nebo poskytovatelem služeb, se kterým opakovaně spolupracujeme, budeme vaše osobní údaje ukládat nezbytné pro opakované navádí kontaktu po ukončení konkrétní smlouvy, dokud nebudeme mít v úmyslu vaše služby využívat.

Pokud jste nám jako návštěvníkovi předali své osobní údaje, vaše osobní údaje budou po ukončení vaší návštěvy vždy vymazány, pokud jste nás výslovně nepožádali o uložení vašich osobních údajů, abychom od nás například získali informace. V takových případech může také existovat delší doba uchovávání, pokud v konkrétním případě existují náznaky, že máte v úmyslu vůči nám uplatnit nároky, nebo zvažujeme uplatnění nároků vůči vám. Údaje by pak byly uchovávány tak dlouho, jak je to nezbytné k uplatnění, výkonu nebo obraně našich zákonných práv, plus doba trvání jakýchkoli platných zákonných lhůt uchovávání.

Platí rovněž informace uvedené v odstavci 1.6.

7.1 Google Analytics

If you have given your consent, this website will use Google Analytics 4, a web analytics service provided by Google LLC.

Responsible body
for users in the EU/EEA and Switzerland: Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland (“Google”).

Scope of processing
Google Analytics uses cookies that enable an analysis of how you use our web pages. The information generated via these cookies about your use of the website is passed on to a Google server in the USA, where it is stored.

We use the User ID function. The User ID allows us to assign a unique, persistent ID to one or more sessions (and the activities within those sessions) and to analyse user behaviour across devices.

We use Google Signals. This allows Google Analytics to collect additional information about users who have activated personalised ads (interests and demographics) and it allows ads to be delivered to these users in cross-device remarketing campaigns.

In Google Analytics 4, the anonymisation of IP addresses is activated by default. Due to IP anonymisation, your IP address will be masked by Google within EU member states or in other signatory states of the Agreement on the European Economic Area. Only in exceptional cases will the full IP address be transmitted to a Google server in the USA and masked there. According to Google, the IP address forwarded from your browser as part of the Google Analytics service will not be combined with other data by Google.
During your visit to the website, your user behaviour will be recorded in the form of “events”. Events can be:

 • Page impressions
 • First visit to the website
 • Start of the session
 • Your “click path”, i.e. your interaction with the website
 • Scrolls (whenever a user scrolls to the end of the page (90%))
 • Clicks on external links
 • Internal queries
 • Interaction with videos
 • File downloads
 • Ads viewed / clicked
 • Language setting

Additionally recorded data:

 • Your approximate location (region)
 • Your IP address (in truncated form)
 • Technical information about your browser and the end devices you use (e.g. language setting, screen resolution)
 • Your Internet provider
 • The referrer URL (via which website / advertising medium you came to this website)

Purposes of data processing
On behalf of the operator of this website, Google will use this information to evaluate your use of the website and create reports on your activities on the website. The reports provided by Google Analytics are used to analyse the performance of our website and the success of our marketing campaigns.

Recipients
Recipients of the data are / could be

 • Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (as processor according to article 28 GDPR)
 • Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA
 • Alphabet Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA

It cannot be ruled out that US authorities will access the data stored by Google.

Third country transfer
Insofar as data is processed outside the EU/EEA and there is no level of data protection corresponding to the European standard, we have concluded EU standard contractual clauses with the service provider in order to establish an appropriate level of data protection. The parent company of Google Ireland, Google LLC, is based in California, USA. A transmission of data to the USA and access by US authorities to the data stored by Google cannot be ruled out. The USA is currently considered a third country from a data protection perspective. You do not have the same rights there as within the EU/EEA. You may not be entitled to legal remedies against access by authorities.

Storage period
The data sent by us and linked to cookies is automatically deleted after 14 months. The deletion of data whose retention period has been reached takes place automatically once a month.

Legal basis
The legal basis for this data processing is your consent in accordance with article 6 para. 1 clause 1 lit. a GDPR.

Revocation
You can revoke your consent at any time with future effect by calling up the cookie settings [https://browning-fishing.com/#consent-change] and changing your selection there. The lawfulness of the processing carried out on the basis of the consent until revocation shall remain unaffected.

You can also prevent the storage of cookies from the outset by setting your browser software accordingly. However, if you configure your browser to reject all cookies, you may experience limited functionality on this and other websites. Furthermore, you can prevent Google from collecting and processing the data created by the cookie which relates to your use of the website (including your IP address) in the following ways:

a. by not giving your consent to setting the cookie or
b. by downloading and installing the browser add-on to deactivate Google Analytics HERE.

Further information on the terms of use of Google Analytics and on data protection at Google can be found at https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/de/ and at https://policies.google.com/?hl=de.

7.2. YouTube

If you have given your consent, this website will use YouTube, a video portal run by an affiliate of Google LLC.

Zebco has no influence on the nature and scope of the data processed by Google. Please note that your use of the YouTube functionalities offered on our pages is at your sole responsibility. Please note the following information.

Responsible body
for users in the EU/EEA and Switzerland: Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland (“Google”).

Scope of processing
When you have given consent, the cookies listed will be set to enable you to play the YouTube video.

During playback, YouTube may collect additional information such as the duration of playback and interruptions during playback, as well as technical information such as browser type and screen resolution.

If you are logged in with a YouTube or Google account, the information may be linked to your YouTube or Google account and stored there.

Zebco has no influence on the data transmission and processing, examples of which are described here.

Purposes of data processing
YouTube allows content published on youtube.com to be embedded directly into websites. The cookies are used by YouTube/Google to collect visited websites and detailed statistics about user behaviour. This data may be linked to the data of users registered on youtube.com and google.com.

Recipients
Recipients of the data are / could be

 • Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (as processor according to article 28 GDPR)
 • Other Google companies and partners

It cannot be ruled out that US authorities will access the data stored by Google.

Third country transfer
In some cases, information is transmitted to the parent company Google Inc. based in the USA, to other Google companies and to external partners of Google, each of which may be located outside the European Union. Google uses standard contractual clauses approved by the European Commission for this purpose and relies on adequacy decisions issued by the European Commission regarding specific countries.

Storage period
YouTube/Google stores the collected data for different periods of time. You may delete certain data at any time, whereas other data is automatically deleted after a limited period of time or can be stored by Google for a longer period of time.

Legal basis
The legal basis for this data processing is your consent in accordance with article 6 para. 1 clause 1 lit. a GDPR.

Revocation
You can revoke your consent to the cookies set by us at any time with future effect by calling up the cookie settings [https://browning-fishing.com/#consent-change] and changing your selection there. The lawfulness of the processing carried out on the basis of the consent until revocation shall remain unaffected.

You can also prevent the storage of cookies from the outset by setting your browser software accordingly. However, if you configure your browser to reject all cookies, you may experience limited functionality on this and other websites.

For more information on the terms of use and data protection at YouTube/Google, please go to https://policies.google.com/?hl=de.

Information about our YouTube channel

1. Data processed by YouTube

The German Federal Network Agency (Bundesnetzagentur) uses a YouTube channel owned by Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland.

Please note that your use of the YouTube channel offered here and its functions is at your sole responsibility. This applies in particular to the use of the “Discussion” function.

Information on which data is processed by Google and for which purposes can be found in Google’s privacy policy:

https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de#infocollect

The German Federal Network Agency has no influence on the nature and scope of the data processed by Google, the way in which it is processed and used, or the transfer of this data to third parties, nor does it have any effective means of control in this respect.

By using Google, your personal information will be collected, transferred, stored, disclosed and used by Google and transferred to, stored and used in the United States, Ireland and any other country in which Google does business, regardless of your country of residence. Data will be transferred to Google-affiliated companies as well as other trusted companies or persons who process it on behalf of Google.

Google processes your voluntarily entered data such as name and user name, e-mail address and telephone number. Google also processes the content that you create, upload or receive from others when using the services. This includes, for example, photos and videos you save, documents and spreadsheets you create, and comments you write on YouTube videos.

On the other hand, Google also evaluates the content you share to determine what topics you are interested in, stores and processes confidential messages you send directly to other users, and can determine your location using GPS data, wireless network information or your IP address in order to send you advertising or other content.

Google may use analysis tools such as Google Analytics for evaluation purposes. The German Federal Network Agency has no influence on the use of such tools by Google and has not been informed of any such potential use. If tools of this kind are used by Google for the German Federal Network Agency’s YouTube channel, the German Federal Network Agency has neither commissioned this nor otherwise supported it in any way, nor is the data obtained during the analysis made available to it. Only certain subscribers’ profiles can be viewed by the German Federal Network Agency via their account. Moreover, the German Federal Network Agency has no possibility to prevent or stop the use of such tools on its YouTube channel.

Finally, Google also receives information when you view content, for example, even if you have not created an account. This so-called “log data” may include your IP address, browser type, operating system, information about the website you previously visited and the pages you viewed, your location, your mobile service provider, the device you are using (including device ID and application ID), the search terms you used and cookie information.

There are options to restrict the processing of your data in the general settings of your Google account. In addition to these tools, Google also offers specific privacy settings on YouTube. More information can be found in the Google Product Privacy Guide:

https://policies.google.com/technologies/product-privacy?hl=de&gl=en

You can find more information on these points in Google’s Privacy Policy under “Your Privacy Controls”:

https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=en#infochoices

Furthermore, you have the option of requesting information via the Google data protection form:

https://support.google.com/policies/troubleshooter/7575787?visit_id=6370545323842 99914-2421490167&hl=de&rd=2

2. Data processed by the German Federal Network Agency

The German Federal Network Agency also processes your data when you communicate with us via YouTube.

Processing is carried out for the purposes of the German Federal Network Agency’s public relations work in connection with the tasks assigned to it by law (article 6 e para. 1 lit. e GDPR in conjunction with the relevant sectoral law).

The recipient of the data is initially Google, where it may be passed on to third parties for their own purposes and under the responsibility of Goggle. Furthermore, the recipient of publications is the public, i.e. potentially everyone.

The German Federal Network Agency itself does not collect any data via its YouTube channel. Likewise, the IP addresses of visitors to the site are not transmitted to Google via the integration of the YouTube videos of the German Federal Network Agency on its website (https://www.bundesnetzagentur.de). In particular, no tracking of any kind takes place on the website.

However, the data you enter on YouTube, in particular your username and the content published under your account, will be processed by us insofar as we may respond to your publications under “Discussions”. The data you freely publish and distribute on YouTube is thus included by the German Federal Network Agency in its offer and made accessible to its followers.

01.01.2023

Žádost o výpis dat


Zde si můžete prohlédnout a odstranit svá soukromá data

Provést dotaz